PCS-logo met de drie letters P, C en S en het opschrift konferenztechnik.de

Wie ben jij? We werken voor een grote verscheidenheid aan klanten en zijn bekend met de eisen, tijdgeest en ontwikkelingen in de branche.

 

We leveren diensten op alle gebieden van conferentie- en mediatechnologie en zijn een van de marktleiders op het gebied van simultaan- en tolktechnologie en meertalige evenementen.

We streven er altijd naar om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Onze eerlijke en coöperatieve aanpak is de garantie voor een succesvol project en de strategische basis voor ons succes op lange termijn.

 

We bijten niet. En we ergeren ons niet aan – nou ja, soms wel. Af en toe. Zelden. Bijna nooit.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bijzonder belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, Telemediawet). In dit privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking bij het gebruik van onze websites.

I. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de:

 

PCS Professionele Conferentiesystemen GmbH

Reisholzer Werftstraße 42

40589 Düsseldorf

Duitsland

 

Telefoon: +49 211 7377980

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is

Michael Pospiech

 

III Bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

Postbus 20 04 44

40102 Düsseldorf

Telefoon: +49 211 38424-0

Fax: +49 211 38424-10

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten, het leveren van onze content en het beschikbaar stellen van een functionele website. In de regel worden persoonsgegevens alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 lit. a General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag.

 

Art. 6 lid 1 lit. b GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 para. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag.

 

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

 

Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens mogen ook worden opgeslagen als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

4. verwerkers en derden

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden of verwerkers, gebeurt dit alleen op basis van een geldige wettelijke toestemming, een wettelijke verplichting, de directe toestemming van de betrokkene of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Als persoonlijke gegevens verder worden doorgegeven op basis van een orderverwerkingscontract, gebeurt dit op basis van art. 28 GDPR.

5. overdracht naar derde landen

De doorgifte van gegevens naar een derde land buiten de EER of de EU gebeurt op basis van een geldige wettelijke toestemming, een wettelijke verplichting, de directe toestemming van de betrokkene of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Om te voldoen aan een wettelijk voorgeschreven minimumvereiste voor gegevensbescherming, worden passende garanties krachtens Art. 44 et seq. GDPR in aanmerking worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het "privacyschild" voor de VS.

V. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. recht op informatie

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

 

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in Art. 22 (1) en (4) GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

U hebt het recht om informatie te vragen over het feit of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen krachtens Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. recht op correctie

U hebt jegens de voor de verwerking verantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:

 

 1. als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 2. de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

 3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of

 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

 

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op annulering

a) Annuleringsverplichting

 

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 

 1. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

 3. Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR.

 4. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

 5. Het wissen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

 6. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 lid 1 GDPR.

 

b) Informatie aan derden

 

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van art. 17 (1) GDPR, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

 

c) Uitzonderingen

 

Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 

 1. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

 3. om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. h en i en Art. 9 para. 3 GDPR;

 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen, of

 5. voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

 

U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer

 

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. 6 lid 1 letter a GDPR of Art. 9 lid 2 letter a GDPR of op een contract conform Art. 6 lid 1 letter b GDPR en

 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

 

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), GDPR, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

 

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij –, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG –, door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

 

Uw recht om bezwaar te maken kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

8. Het recht om de verklaring van toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

9. geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking –, met inbegrip van profilering –, gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien de beslissing

 

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,

 2. is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

 3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 para. 1 GDPR, tenzij Art. 9 para. 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te beschermen.

 

In de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 GDPR.

VI Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.

 

De volgende gegevens worden verzameld:

 

 1. Informatie over het type browser en de gebruikte versie

 2. Het besturingssysteem van de gebruiker

 3. Het IP-adres van de gebruiker

 4. Datum en tijd van toegang

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Artikel 6(1)(f) GDPR.

 

3. doel van de gegevensverwerking

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

 

Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. De gegevens worden in deze context niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

 

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

4. duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

 

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de klant die toegang heeft te identificeren.

5. mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

VII Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

 

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

 

We gebruiken ook cookies op onze website waarmee we het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren.

 

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die toegang heeft. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gebruikersgegevens opgeslagen.

 

Wanneer gebruikers onze website bezoeken, worden ze via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar dit privacybeleid. In deze context wordt er ook verwezen naar hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

c) Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van analysecookies is om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

 

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

d) Duur van opslag, bezwaar en verwijderingsopties

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en doorgestuurd naar onze website. Als gebruiker hebt u daarom volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

e) Informatie over de gebruikte cookies en beheermogelijkheden

Onder de volgende link vindt u informatie over alle cookies die op deze website worden gebruikt. U kunt daar ook uw cookie-instellingen beheren: www.konferenztechnik.de/cookie-richtlinie-eu/

VIII Contact per e-mail

1. beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Het is mogelijk om contact met ons op te nemen via de opgegeven e-mailadressen. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

 

In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. doel van de gegevensverwerking

Als het contact via e-mail verloopt, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

 

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

 

De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

 

Als u bezwaar wilt maken, stuurt u ons gewoon een e-mail. Dit zal dan zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om contact met ons op te nemen, worden in dit geval verwijderd.

A. Gebruik in de context van programma's of platforms van derden

IX. Google lettertypen

We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google" genoemd.

Door certificering in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

 

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

 

De verbinding met Google die tot stand wordt gebracht wanneer u onze website bezoekt, stelt Google in staat om te bepalen vanaf welke website uw vraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

X. Google-kaarten

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van internet. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

 

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen en ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden op de websites van Google. https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Gebruik van gegevens door Google wanneer u de website gebruikt
van 10/12 websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u te voorzien van
onder https://adssettings.google.com/authenticated en
https://policies.google.com/privacy meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

XI. Webanalyse via Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van "Google Maps", dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Over het algemeen worden bij elk gebruik van de "Google Maps"-functies gebruikersgegevens en gebruikersinstellingen verwerkt, die in de vorm van cookies worden aangemaakt. Tenzij anders aangegeven in uw browserinstellingen, worden deze over het algemeen niet onmiddellijk verwijderd wanneer u de website verlaat, maar worden ze gedurende een bepaalde periode opgeslagen, tenzij u ze handmatig verwijdert.

Het voorkomen van gegevensoverdracht is mogelijk door het deactiveren van Java Script in uw browser, wat echter tot gevolg heeft dat de functies van "Google Maps" slechts beperkt of in het algemeen niet meer bruikbaar zijn.

 

Gedetailleerde beschrijvingen van de gegevens die door "Google" worden verzameld en uitleg over hoe "Google" en "Google Maps" omgaan met gegevensbeschermingskwesties vindt u op
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

 https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

XII. YouTube-plugin

Onze website maakt gebruik van zogenaamde website plugins van YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

 

Wanneer je een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van YouTube. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht.

 

YouTube is dus in staat om je webgedrag toe te wijzen aan je eigen profiel als je bent ingelogd op je eigen YouTube-account. Om dit te voorkomen moet je uitloggen bij YouTube voordat je de plugin gebruikt.

 

Je kunt uitleg over hoe YouTube omgaat met gegevensbescherming vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

XIII Google AdWords en Google Conversietracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S..

 

AdWords is een online advertentieprogramma. Wij werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Nadat je op een advertentie van Google hebt geklikt, wordt er een cookie geplaatst voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Door de cookie kunnen Google en wij herkennen dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracering. AdWords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie worden uitgeschakeld in de gebruikersinstellingen van de browser. Dit voorkomt ook opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

Het opslaan van "Conversion-Cookies”" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

 

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

XIV: Live chat

Wij maken gebruik van een live chat op onze website die wordt aangeboden door het bedrijf Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. U kunt de live chat als een contactformulier gebruiken om in bijna realtime met onze medewerkers te chatten. Er worden persoonlijke gegevens verzameld wanneer u de chat start.

 

 • Datum en tijd van de oproep,
 • Browser type/versie,
 • IP-adres,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • URL van de eerder bezochte website,
 • Hoeveelheid verzonden gegevens.
 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres

 

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen tijdens de chat verdere persoonlijke gegevens worden verzameld en door u persoonlijk worden ingevoerd. De aard van deze gegevens hangt grotendeels af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft.

 

Al onze medewerkers zijn en worden getraind in gegevensbescherming en geïnstrueerd in de veilige en vertrouwelijke omgang met klantgegevens. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en hebben een addendum in hun arbeidscontract getekend over de verplichting tot geheimhouding en gegevensbescherming.

Door naar de website te gaan userlike.nlde chatwidget wordt geladen in de vorm van een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chatwidget vertegenwoordigt technisch gezien de broncode die op je computer wordt uitgevoerd en de chat mogelijk maakt.

 

Daarnaast slaat Userlike de geschiedenis van live chats op. Het doel hiervan is om u de moeite te besparen uitgebreide details te moeten verstrekken over de geschiedenis van uw vraag en om een constante kwaliteitscontrole van onze live chat service te garanderen. Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u ons dat laten weten via de onderstaande contactgegevens. Opgeslagen live chats worden dan onmiddellijk door ons verwijderd.

XV: Hulpmiddel voor cookietoestemming

We gebruiken de toestemmingshulp "Real Cookie Banner" om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren. Meer informatie over de werking van "Real Cookie Banner" vindt u op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR en Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

 

XVI: WhatsApp-zaken

We bieden onze klanten de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via WhatsApp messenger. Als je contact met ons opneemt via WhatsApp messenger, geef je ons automatisch je mobiele telefoonnummer.

 

We communiceren niet met u via de messenger service zonder uw verzoek of voorafgaand contact via de messenger service.

 

Juridische verklaringen (zoals aanbiedingen, contracten of contractwijzigingen) worden niet gedaan via WhatsApp en kunnen niet worden geaccepteerd.

Als u contact met ons opneemt via de messenger service, verwerken we uw gegevens voor zover dat nodig is om uw vraag te verwerken of te beantwoorden. Dit gebeurt op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR en in het geval van contractuele of precontractuele initiatie, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

 

Er worden verschillende soorten gegevens verwerkt wanneer u de Messenger gebruikt. De omvang van de gegevens hangt voornamelijk af van de informatie die u in uw vraag/bericht verstrekt, zoals Achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

 

We verwijderen deze gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking en er zijn geen bewaartermijnen die verwijdering verhinderen.

 

Bovendien worden gegevens ook rechtstreeks verwerkt door de WhatsApp Business messenger service, bijvoorbeeld Gebruiksgegevens (interesses, toegangstijden), metagegevens (apparaatinformatie, IP-adres)

 

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp Business op https://www.whatsapp.com/privacy

 

Privacybeleid van de website www.konferenztechnik.de, vanaf januari 2024

 

Klik hier om snel en eenvoudig een bericht te sturen via WhatsApp:

(*) Door op de knop Doorgaan te klikken, ga je ermee akkoord dat je gegevens (met name telefoonnummer en naam) worden doorgegeven aan Facebook en WhatsApp voor contactdoeleinden.

Meer informatie over onze gegevensbescherming vindt u hier:

konferenztechnik.de/gegevensbescherming

We kijken uit naar je sollicitatie!

Stuur ons gewoon een korte sollicitatie per e-mail naar: Gunnar Hermenau
hermenau@konferenztechnik.de

Stuur ons je sollicitatie als PDF-bestand. We stellen een korte motivatiebrief, een CV en – relevante certificaten op prijs, indien beschikbaar.

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Gunnar Hermenau op : 030 6959690 14 of per e-mail.