Logo PCS z trzema literami P, C i S oraz napisem konferenztechnik.de

Kim jesteś? Pracujemy dla wielu różnych klientów i znamy wymagania, trendy i zmiany w branży.

 

Obsługujemy wszystkie obszary technologii konferencyjnych i medialnych i jesteśmy jednym z liderów na rynku technologii tłumaczeń symultanicznych i wydarzeń wielojęzycznych.

Zawsze staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Nasze uczciwe i oparte na współpracy podejście jest gwarancją udanego projektu i strategiczną podstawą naszego długoterminowego sukcesu.

 

Nie gryziemy. I nie denerwujemy –, cóż, czasami to robimy. Od czasu do czasu. Rzadko. Prawie nigdy.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, ustawa o telemediach). W niniejszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych podczas korzystania z naszych stron internetowych.

I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

 

PCS Professional Conference Systems GmbH

Reisholzer Werftstraße 42

40589 Düsseldorf

Niemcy

 

Telefon: +49 211 7377980

Strona internetowa: www.konferenztechnik.de

II. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

Michael Pospiech

 

III Właściwy organ ochrony danych

Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia

P.O. Box 20 04 44

40102 Düsseldorf

Telefon: +49 211 38424-0

Faks: +49 211 38424-10

IV. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia usług, dostarczania naszych treści i dostępności funkcjonalnej strony internetowej. Zasadniczo dane osobowe są przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

 

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. podmioty przetwarzające i osoby trzecie

Jeśli dane osobowe są przekazywane stronom trzecim lub podmiotom przetwarzającym, odbywa się to wyłącznie na podstawie ważnego upoważnienia prawnego, obowiązku prawnego, bezpośredniej zgody osoby, której dane dotyczą, lub uzasadnionych interesów administratora.

 

Jeżeli dane osobowe są nadal przekazywane na podstawie umowy o przetwarzanie zamówienia, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

5. transfer do krajów trzecich

W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego spoza EOG lub UE odbywa się to na podstawie ważnego zezwolenia prawnego, obowiązku prawnego, bezpośredniej zgody osoby, której dane dotyczą, lub uzasadnionych interesów administratora. W celu spełnienia prawnie określonego minimalnego wymogu ochrony danych uwzględniane są odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 44 i nast. RODO. Jest to na przykład "tarcza prywatności" dla USA.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, użytkownik może zażądać od administratora następujących informacji:

 

 1. cele przetwarzania danych osobowych;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych:

 

 1. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych dotyczących użytkownika przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez użytkownika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub

 4. jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw użytkownika.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te, z wyjątkiem przechowywania, są przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do anulowania

a) Obowiązek anulowania

 

Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

 1. Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

 2. Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 3. Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (2) RODO.

 4. Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 5. Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 6. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

b) Informacje przekazywane stronom trzecim

 

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądał usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

 

c) Wyjątki

 

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 

 1. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 2. w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

 5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

Użytkownik ma prawo być informowany o tych odbiorcach przez administratora.

6. prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, w przypadku gdy

 

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

 2. przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.

 

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do tego, aby jego dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

 

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

 

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego –, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE –, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

Twoje prawo do sprzeciwu może zostać ograniczone w zakresie, w jakim może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

8. prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

9. zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu –, w tym profilowaniu –, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

 

 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,

 2. jest dozwolone na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które określa również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika; lub

 3. za wyraźną zgodą użytkownika.

 

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

 

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), administrator danych wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

 

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

VI Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.

 

Gromadzone są następujące dane:

 

 1. Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki

 2. System operacyjny użytkownika

 3. Adres IP użytkownika

 4. Data i godzina dostępu

 

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3. cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

 

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

 

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

 

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie po upływie tego okresu jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta uzyskującego dostęp.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

 

VII Korzystanie z plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

 

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

 

Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej, które pozwalają nam analizować zachowanie użytkowników podczas surfowania.

 

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i odsyłani do niniejszej polityki prywatności. W tym kontekście znajduje się również odniesienie do sposobu, w jaki można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania analitycznych plików cookie jest poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

 

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Czas przechowywania, opcje sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej witryny internetowej. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

e) Informacje o używanych plikach cookie i opcjach zarządzania nimi

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje o wszystkich plikach cookie używanych w tej witrynie. Można tam również zarządzać ustawieniami plików cookie: www.konferenztechnik.de/cookie-richtlinie-eu/

VIII Kontakt e-mail

1. opis i zakres przetwarzania danych

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane.

 

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

 

Aby zgłosić sprzeciw, wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail. Zostanie to zrealizowane tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

A. Wykorzystanie w kontekście programów lub platform stron trzecich

IX. Czcionki Google

Używamy Google Fonts na naszej stronie internetowej do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, Google gwarantuje, że wymogi ochrony danych UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

W celu umożliwienia wyświetlania określonych czcionek na naszej stronie internetowej, po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

 

Połączenie z Google nawiązane podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej umożliwia Google określenie, z której strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki.

X. Mapy Google

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.

 

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, a także zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google. https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Dane wykorzystywane przez Google podczas korzystania z witryny internetowej
z 10/12 stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Wykorzystywanie danych do celów reklamowych"), http://www.google.de/settings/ads ("Zarządzaj informacjami, których Google używa do dostarczania użytkownikowi
pod https://adssettings.google.com/authenticated oraz
https://policies.google.com/privacy dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

 

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

XI. Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji "Google Maps", która jest obsługiwana przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Ogólnie rzecz biorąc, za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji "Mapy Google", przetwarzane są dane użytkownika i ustawienia użytkownika, które są tworzone w postaci plików cookie. O ile w ustawieniach przeglądarki nie określono inaczej, zazwyczaj nie są one usuwane natychmiast po opuszczeniu witryny, ale są przechowywane przez pewien czas, chyba że użytkownik usunie je ręcznie.

Zapobieganie przesyłaniu danych jest możliwe poprzez dezaktywację Java Script w przeglądarce, co jednak skutkuje tym, że funkcje "Google Maps" mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie lub generalnie nie są już użyteczne.

 

Szczegółowe opisy danych gromadzonych przez "Google" oraz wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki "Google" i "Mapy Google" radzą sobie z kwestiami ochrony danych, można znaleźć pod adresem
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

 https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

XII. Wtyczka YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych wtyczek YouTube, które są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 

Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, którą z naszych stron odwiedził użytkownik.

 

YouTube jest zatem w stanie przypisać zachowanie użytkownika w sieci do jego własnego profilu, jeśli jest on zalogowany na własne konto YouTube. Aby tego uniknąć, konieczne jest wylogowanie się z YouTube przed użyciem wtyczki.

 

Wyjaśnienia dotyczące sposobu ochrony danych przez YouTube można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

XIII Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

AdWords to program reklamowy online. W ramach programu reklamowego online pracujemy ze śledzeniem konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie pozwala Google i nam rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową.

 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci AdWords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się jego wykorzystaniu. W takim przypadku plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Zapobiega to również włączeniu do statystyk śledzenia konwersji.

 

Przechowywanie plików "Conversion-Cookies”" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

 

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

XIV: Czat na żywo

Używamy czatu na żywo na naszej stronie internetowej dostarczanego przez firmę Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Z czatu na żywo można korzystać jak z formularza kontaktowego, aby rozmawiać z naszymi pracownikami w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dane osobowe są gromadzone w momencie rozpoczęcia czatu.

 

 • Data i godzina połączenia,
 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Adres IP,
 • używany system operacyjny,
 • Adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej,
 • Ilość wysłanych danych.
 • Imię, nazwisko
 • Adres e-mail

 

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami, na czacie mogą być gromadzone dalsze dane osobowe, które użytkownik wprowadzi osobiście. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od zapytania lub problemu, który nam opisujesz.

 

Wszyscy nasi pracownicy zostali i nadal są szkoleni w zakresie ochrony danych oraz bezpiecznego i poufnego obchodzenia się z danymi klientów. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i podpisali aneks do swoich umów o pracę, w którym zobowiązują się do zachowania poufności i przestrzegania ochrony danych.

Wywołując stronę internetową userlike.comWidżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront. Widżet czatu technicznie reprezentuje kod źródłowy, który jest wykonywany na komputerze użytkownika i umożliwia czat.

 

Ponadto Userlike przechowuje historię czatów na żywo. Ma to na celu zaoszczędzenie użytkownikowi konieczności udzielania obszernych wyjaśnień na temat historii jego zapytania oraz zapewnienie stałej kontroli jakości naszej usługi czatu na żywo. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może nas o tym poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Zapisane czaty na żywo zostaną przez nas natychmiast usunięte.

XV: Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć pod adresem https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

 

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

 

XVI: WhatsApp Business

Oferujemy naszym klientom możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, automatycznie prześle nam swój numer telefonu komórkowego.

 

Nie będziemy komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem komunikatora bez jego prośby lub wcześniejszego kontaktu za pośrednictwem komunikatora.

 

Oświadczenia prawne (takie jak oferty, umowy lub zmiany umów) nie są składane za pośrednictwem WhatsApp i nie mogą zostać zaakceptowane.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem komunikatora, będziemy przetwarzać jego dane w zakresie niezbędnym do przetworzenia zapytania lub udzielenia na nie odpowiedzi. Odbywa się to na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, a w przypadku inicjacji umownej lub przedumownej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Podczas korzystania z usługi komunikatora przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy przede wszystkim od informacji podanych przez użytkownika w zapytaniu/wiadomości, takich jak Nazwisko, imię, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 

Usuwamy te dane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów przetwarzania i nie ma okresów przechowywania uniemożliwiających ich usunięcie.

 

Ponadto dane są przetwarzane bezpośrednio przez komunikator WhatsApp Business i mogą obejmować na przykład dane dotyczące użytkowania (zainteresowania, czasy dostępu), metadane (informacje o urządzeniu, adres IP)

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp Business pod adresem https://www.whatsapp.com/privacy

 

Polityka prywatności strony internetowej www.konferenztechnik.de, stan na styczeń 2024 r.

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Wystarczy przesłać nam krótkie zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: Gunnar Hermenau
hermenau@konferenztechnik.de

Prosimy o przesyłanie aplikacji w formacie PDF. Będziemy wdzięczni za krótki list motywacyjny, CV i odpowiednie certyfikaty –, jeśli są dostępne.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Gunnarem Hermenau pod numerem : 030 6959690 14 lub pocztą elektroniczną.