PCS-logo met de drie letters P, C en S en het opschrift konferenztechnik.de

Wie ben jij? We werken voor een grote verscheidenheid aan klanten en zijn bekend met de eisen, tijdgeest en ontwikkelingen in de branche.

 

We leveren diensten op alle gebieden van conferentie- en mediatechnologie en zijn een van de marktleiders op het gebied van simultaan- en tolktechnologie en meertalige evenementen.

We streven er altijd naar om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Onze eerlijke en coöperatieve aanpak is de garantie voor een succesvol project en de strategische basis voor ons succes op lange termijn.

 

We bijten niet. En we ergeren ons niet aan – nou ja, soms wel. Af en toe. Zelden. Bijna nooit.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene voorwaarden van PCS GmbH - konferenztechnik.de

Op deze pagina vind je onze Algemene huurvoorwaarden (GTCH) en onze Algemene verkoopvoorwaarden (GTCS).

 

Direct naar de...

AMB van PCS Professional Conference Systems GmbH
AVM van PCS Vertriebs- und Service GmbH

 

Downloads

downloaden AMB van PCS Professional Conference Systems GmbH als PDF*
downloaden AVM van PCS Vertriebs- und Service GmbH als PDF*

 

(*) U kunt PDF's bekijken met de gratis Adobe Acrobat Reader. U kunt de reader hier gratis downloaden: › Downloaden

Algemene huurvoorwaarden van PCS Professional Conference Systems GmbH

Status december 2021

Als er in de volgende voorwaarden geen onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten, dan is dit alleen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken en niet op een veroordelende manier.

§ 1 Geldigheid

1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden ("AMB") zijn van toepassing op onze zakelijke huurrelaties met onze klanten (hierna te noemen "Huurder" of "Klant"). Onze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor consumenten als voor ondernemers; uitzonderingen ontstaan alleen als er een onderscheid wordt gemaakt in de betreffende clausule.

 

1.2 De AMB zijn met name van toepassing op opdrachten voor

 

(i) de exclusieve huur van onze evenemententechnologie en aanverwante accessoires (hierna "Huurobject") – hier als "Droogvervoer" gelabeld,

 

(ii) de huur van de huurobjecten samen met verdere (technische) diensten (hierna "diensten") in het kader van de verhuur (in het bijzonder maar niet beperkt tot de levering, montage van de huurobjecten, het toezicht op de huurobjecten/evenemententechniek tijdens het evenement van de huurder, de demontage van de huurobjecten na het evenement en het retourtransport van de huurobjecten naar de verhuurder – hier als "Inhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen" gelabeld,

 

(iii) een tijdelijke terbeschikkingstelling van het gebruik van een virtuele vergaderruimte van de Verhuurder via verschillende softwareleveranciers van derden (hierna "Software toegang"), die de verhuurder ter beschikking stelt zodat de huurder het kan gebruiken voor zijn eigen digitale evenementen – hier als "Virtueel evenement" en

 

(iv) het uitsluitend door Lessor leveren van diensten op evenementen van Lessee als Lessee gebruik wil maken van zijn eigen evenemententechnologie – hier als "Toezicht op evenementen" (hierna gezamenlijk "PCS-diensten").

 

Tenzij anders is overeengekomen, gelden de AV in de versie die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract of in ieder geval in de versie die het laatst in tekstvorm aan hem is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten, zonder dat we er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen.

 

1.3 Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de huurder maken alleen deel uit van het contract als en in zoverre wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met hun geldigheid. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als we de levering aan de huurder zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de Algemene Voorwaarden van de huurder. Individuele overeenkomsten met de huurder in individuele gevallen (inclusief bijkomende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze AV. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

 

1.4 Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de huurder met betrekking tot het contract (bijv. het stellen van een termijn, kennisgeving van gebreken, annulering of vermindering) moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden gedaan. Wettelijke vormvereisten en aanvullend bewijs, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de verklarende partij, blijven onaangetast.

 

1.5 Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

1.6 In het geval van contracten die overeenkomen met de verschillende contractuele objecten in overeenstemming met § 1.2 van deze AVV, zijn deze AVV ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen ons en de huurder.

§ 2 Aanbod en sluiting van het contract

2.1 Onze commerciële aanbiedingen met betrekking tot alle diensten in overeenstemming met § 1.2 van deze AV zijn altijd onderhevig aan verandering en niet-bindend ("uitnodiging voor een referendum"), tenzij in afzonderlijke gevallen door ons uitdrukkelijk een bindende werking is uitgesproken. Dit geldt ook wanneer wij catalogi, technische documentatie (in het bijzonder maar niet beperkt tot tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN- en/of ISO-normen), andere productbeschrijvingen of documenten, ook in elektronische vorm, aan – ter beschikking hebben gesteld, om
waarop we ons eigendomsrechten en auteursrechten voorbehouden. De beschrijvingen van de huurartikelen, diensten en softwaretoegang in onze offertes, orderbevestigingen enz. zijn slechts bij benadering. Als het voor de verhuurder niet mogelijk is om een of alle huurartikelen of softwaretoegang te verkrijgen, kan de verhuurder het huurovereenkomstgedeelte van het contract of het softwaretoeganggedeelte van het contract nakomen door een gelijkwaardig huurartikel (bijv. een gelijkwaardig type apparaat van een andere fabrikant) of gelijkwaardige softwaretoegang (bijv. van een gelijkwaardige softwareleverancier van een andere fabrikant) te leveren, op voorwaarde dat dit gelijkwaardige functies en/of eigenschappen heeft en geschikt is voor het gebruikelijke doel van het huurartikel of de softwaretoegang.

 

2.2 De aanvaarding van ons commerciële aanbod conform § 2.1 van deze Algemene Voorwaarden door Lessee geldt pas dan (tenzij de uitzondering conform § 2.1 zin 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is) als een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst ("Vrendementsaanbod"). Tenzij anders vermeld in het contractaanbod, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen veertien (14) dagen na ontvangst door ons te accepteren.

 

2.3 Een juridisch bindend contract komt dan pas tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of door onze feitelijke prestatie tegenover de huurder ("Contract acceptatie").

§ 3 Contractuele onderdelen van het contract voor droogverhuur en verhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen Diensten

3.1 [Huurperiode] Met betrekking tot de huurperiode is overeengekomen:

 

3.1.1 De huurperiode kan worden berekend per uur, dag of week. Aangevangen uren, dagen of weken tellen volledig mee. De exacte berekening van de huurperiode en eventuele minimumhuurperiodes worden vermeld in de commerciële offerte vóór het sluiten van het contract en in de aanvaarding van het contract of onze orderbevestiging na het sluiten van het contract.

 

3.1.2 Wijzigingen in de bestelling kunnen leiden tot annulering van overeengekomen data. De huurdatum en daarmee het begin van de huurperiode is

 

(i) in geval van dry hire met bepaling dat de Lessee of de expediteur/transporteur de goederen afhaalt zoals overeengekomen, en

 

(ii) in het geval van verhuur en ondersteuning voor face-to-face-evenementen met terbeschikkingstelling op de overeengekomen evenementenlocatie van de huurder.

 

Onvoorziene gebeurtenissen ontslaan ons van onze verplichting tot nakoming voor de duur van de verstoring en voor de omvang van de gevolgen ervan. Overeengekomen uitvoeringstermijnen worden in redelijke mate verlengd. Bovendien geven dergelijke gebeurtenissen ons het recht om ons terug te trekken uit het contract zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding.

 

3.1.3 De aanvang van de huurperiode wordt van geval tot geval tussen ons en Huurder overeengekomen. Als dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, begint de huurperiode in het geval van droge verhuur ten laatste op het moment van afhaling/levering uit het magazijn in overeenstemming met § 3.2.1.1 van deze AVV of, in het geval van verhuur & ondersteuning voor face-to-face-evenementen, ten laatste op het moment van levering van de contractuele diensten op de evenementenlocatie van de huurder. De huurperiode eindigt zoals overeengekomen tussen de contracterende partijen in het individuele geval.

 

3.1.4 Als de Huurder het voertuig te laat inlevert, behouden we ons het recht voor om voor deze periode een hogere huurprijs in rekening te brengen. Per dag vertraging kan een volledig dagtarief in rekening worden gebracht bovenop de overeengekomen huurprijs.

 

3.2 [Oplevering, overdracht van het huurobject, risico-overdracht].

 

3.2.1 [In het geval van Droge Huur] Met betrekking tot nakoming, overhandiging van het huurobject en risico-overgang geldt in het bijzonder, maar niet doorslaggevend, het volgende voor het geval van Droge Huur:

 

3.2.1.1 In geval van droge verhuur worden de goederen geleverd vanuit ons magazijn in overeenstemming met de commerciële aanbieding (hier "Magazijn") wordt gehuurd. In geval van droge huur is huurder verplicht het gehuurde bij aanvang van de huurperiode op de overeengekomen datum bij verhuurder op te halen.

 

3.2.1.2 In geval van droge verhuur voldoet de Lessor aan het contractuele deel van de huurovereenkomst als hij het gehuurde goed in zijn magazijn beschikbaar stelt voor afhaling door de Lessee of zijn logistieke dienstverlener op het moment van de overeengekomen aanvang van de huurperiode. De overdracht van het risico aan de huurder vindt plaats op het moment dat de verhuurder de goederen ter beschikking stelt in zijn magazijn en op het moment van de contractuele aanvang van de huurperiode. Dit geldt ook als de huurder het gehuurde pas later in ontvangst neemt. Dit geldt ook als de verhuurder het gehuurde op verzoek van de huurder verplaatst of laat verplaatsen naar een andere locatie. De risico-overgang op huurder vindt ook plaats als verhuurder het gehuurde aan huurder aflevert – op het moment dat de goederen door verhuurder ter beschikking worden gesteld in zijn magazijn en op het moment van de contractuele aanvang van de huurperiode, ook als het gehuurde pas later in het bezit komt van huurder.

 

3.2.2 [In het geval van verhuur & support voor face-to-face-evenementen] Met betrekking tot de nakoming, de overdracht van het huurobject en de risico-overdracht geldt in het bijzonder, maar niet doorslaggevend, het volgende voor het geval van verhuur & support voor face-to-face-evenementen:

 

3.2.2.1 In het geval van verhuur & support voor face-to-face evenementen wordt de huurprijs berekend vanuit ons magazijn in overeenstemming met de commerciële aanbieding (hier "Magazijn") wordt verhuurd. In het geval van verhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen is de huurder verplicht om de diensten op de overeengekomen datum in ontvangst te nemen.

 

3.2.2.2 In het geval van verhuur & support voor face-to-face-evenementen voldoet de verhuurder aan het contractuele deel van de huurovereenkomst als hij het huurobject op de contractueel overeengekomen evenementenlocatie voor uitvoering aanbiedt op het tijdstip van de overeengekomen aanvang van de huur volledig in overeenstemming met het contract.

 

3.3 [Algemene huurovereenkomsten] De volgende bepalingen zijn in het bijzonder (maar niet doorslaggevend) overeengekomen met betrekking tot zowel het geval van droge verhuur als het geval van verhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen:

 

3.3.1 Als Verhuurder niet in staat is het gehuurde of een specifiek apparaat aan te schaffen, kan hij aan het contractuele deel van de huurovereenkomst voldoen door een gelijkwaardig gehuurd artikel (bijvoorbeeld een gelijkwaardig type apparaat van een andere fabrikant) ter beschikking te stellen, mits dit gelijkwaardige functies en/of eigenschappen heeft en geschikt is voor het gebruikelijke doel van het gehuurde.

 

3.3.2 Beschrijvingen of afbeeldingen van het huurobject in advertenties, op websites, brochures of andere documenten van de Verhuurder of derden vormen geen gegarandeerde eigenschappen van het huurobject.

 

3.3.3 Bij afgifte van het huurobject is Huurder verplicht de ontvangst van het huurobject schriftelijk aan Verhuurder te bevestigen door middel van een bijbehorende bon of afleverbon. Verhuurder is pas verplicht het huurobject te overhandigen tegen ontvangstbevestiging.

 

3.3.4 Onderverhuur van het gehuurde is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dergelijke onderverhuur vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De toestemming kan vervolgens te allen tijde worden ingetrokken op grond van een gegronde reden. In geval van onderverhuur is de huurder verplicht dezelfde contractuele verplichtingen aan de onderhuurder op te leggen als die waaraan hij tegenover de verhuurder is onderworpen. In geval van onderverhuur is de huurder intern aansprakelijk tegenover de verhuurder voor schade aan het gehuurde goed en voor andere vorderingen van de verhuurder.

 

3.3.5 Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld in kennis te stellen van vernieling, beschadiging, defect, inbeslagneming, inbeslagneming, diefstal of verlies van het huurobject. Als Huurder deze verplichting niet of niet onmiddellijk nakomt en dit leidt tot aantasting, vernietiging of verlies van het huurobject, is Huurder verplicht de schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig melden aan Verhuurder te vergoeden.

 

3.4 [Bijzondere verplichtingen van de Huurder in geval van droge verhuur] De volgende verplichtingen gelden in het bijzonder (maar niet doorslaggevend) in geval van droge verhuur:

 

3.4.1 Ons huurobject moet direct bij overhandiging worden gecontroleerd op volledigheid en functionaliteit. Klachten achteraf zijn uitgesloten. Het huurobject mag alleen worden gebruikt op de overeengekomen locatie (evenementenlocatie) en moet zodanig zijn opgesteld dat een technische controle door ons te allen tijde mogelijk is. De huurder is verplicht de verhuurder op verzoek van de verhuurder te allen tijde schriftelijk of in tekstvorm informatie te verstrekken over de locatie van het gehuurde.

 

3.4.2 Lessee is als enige volledig verantwoordelijk voor het gehuurde en het gebruik ervan, evenals voor alle verplichtingen met betrekking tot verkeersveiligheid. Hierbij wordt verduidelijkt dat het gebruik en de inzet van het huurobject en de daarmee gepaard gaande risico's voor het huurobject, personen en eigendommen van derden uitsluitend de verantwoordelijkheid van de huurder zijn. Verhuurder is niet verplicht toezicht te houden op het gebruik van het huurobject door huurder of huurder hierover instructies te geven.

 

3.4.3 Daarnaast is Lessee verplicht om

 

3.4.3.1 om zorgvuldig om te gaan met de gehuurde items en alle voorschriften en technische regels na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van de gehuurde items,

 

3.4.3.2 het huurobject alleen te gebruiken binnen het kader van het beoogde gebruik en het op passende wijze te beschermen tegen beschadiging en verlies,

 

3.4.3.3 zelf en op eigen kosten alle vergunningen te verkrijgen die nodig zijn voor het gebruik van de gehuurde items,

 

3.4.3.4 indien nodig of voorgeschreven, professioneel opgeleid personeel inzetten om het huurobject op eigen kosten te bedienen,

 

3.4.3.5 wijzigingen of veranderingen aan het huurobject, in het bijzonder aanbouwsels en installaties, uit te voeren of te laten uitvoeren, of labelling aan het huurobject te verwijderen of toe te voegen, uitsluitend met voorafgaande toestemming,

 

3.4.3.6 alle noodzakelijke, maar ten minste de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten voor de gehuurde zaken en daarvan op verzoek bewijs te leveren aan Lessor, en

 

3.4.3.7 om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gehuurde items niet beschadigd, gestolen of verloren raken.

 

3.4.4 De bijgevoegde gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden gelezen voordat u onze huurartikelen zelfstandig gebruikt; als u vragen of problemen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 

3.4.5 In geval van diefstal of verlies zijn wij gerechtigd de kosten van vervanging van het gehuurde in rekening te brengen bij de huurder. In geval van schade zijn wij gerechtigd de huurder de kosten van reparatie in een werkplaats van onze keuze in rekening te brengen. De klant heeft het recht om te bewijzen dat we geen of minder schade hebben opgelopen. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven onaangetast. Deze overeenkomst is beperkt tot de typische schade in geval van normale schade.

 

3.5 [Bijzondere verplichtingen van de huurder in geval van verhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen] De volgende verplichtingen gelden in het bijzonder (maar niet doorslaggevend) in geval van verhuur & ondersteuning voor face-to-face evenementen:

 

3.5.1 Aangezien de verhuurder in het geval van verhuur & support voor face-to-face-evenementen in het bijzonder maar niet uitsluitend belast is met de opbouw van het huurobject (zie 1.2 van deze AV), moet de huurder de volgende toegang voor de verhuurder garanderen. Tenzij anders overeengekomen in een individueel contract, is de klant verplicht om tijdig (ten minste 24 uur voor het begin van de huurperiode en ononderbroken tot het begin van het evenement) tijdens onze kantooruren toegang te verlenen voor technici, laadroutes en gepaste toegangstijden tot de contractueel overeengekomen evenementenlocatie (inclusief alle evenementenruimten, bevoorradingsruimten en bijbehorende ruimten voor verhuurartikelen) van de huurder. Toegang wordt verleend in een redelijke verhouding en in een mate die overeenkomt met onze prestaties. We behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen voor schade veroorzaakt door vertraging.

 

3.5.2 Aangezien wij belast zijn met het toezicht op het huurobject tijdens het evenement, verzekert Lessee ons van een ongestoorde uitvoering van onze taken. Voor alle duidelijkheid: de huurder is als enige verantwoordelijk voor de uitgifte en inlevering van draagbare huurartikelen aan de deelnemers van het evenement en/of derden tijdens het evenement, ook als deze door de verhuurder worden uitgegeven in het kader van de dienstverlening van de verhuurder om het evenement voor de huurder te verzorgen. Na afloop van het evenement is de huurder er zelf verantwoordelijk voor dat wij de gehuurde zaken ongehinderd kunnen demonteren en afvoeren.

 

3.5.3 Zonder voorafgaande toestemming van Lessor is het Lessee niet toegestaan wijzigingen of veranderingen aan het huurobject, in het bijzonder aanbouwsels en installaties, uit te (laten) voeren of markeringen op het huurobject aan te brengen of te verwijderen.

 

3.5.4 Indien de huurartikelen worden verstrekt aan deelnemers van evenementen en/of derden, zijn wij gerechtigd de kosten van vervanging van het huurartikel in geval van diefstal of vermissing in rekening te brengen bij de huurder. In deze situatie zijn wij tevens gerechtigd de kosten van reparatie in een werkplaats van onze keuze bij de huurder in rekening te brengen in geval van schade aan de afgegeven huurartikelen. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat we geen of minder schade hebben opgelopen. Verdere schadeclaims blijven onaangetast. Deze overeenkomst is beperkt tot typische schade in geval van normale schade.

 

3.6 [Teruggave van het huurobject] In geval van droge verhuur is de huurder verplicht om het huurobject (tenzij anders bepaald in de bestelling) uiterlijk om 12:00 uur op de kalenderdag volgend op de laatste dag van de huurperiode terug te geven aan ons magazijn in overeenstemming met § 3.2.1.1 van deze AV. Bij overschrijding van de inlevertermijn met meer dan een uur is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen ter hoogte van een dag huur per dag voor de periode die de huurperiode overschrijdt, indien wij het huurobject aan een andere partij hadden kunnen verhuren. Het staat de klant vrij te bewijzen dat wij geen of minder schade hebben geleden. We behouden ons het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen. Aan het einde van de huurperiode is de klant verplicht om het gehuurde goed aan de verhuurder te overhandigen in dezelfde staat als waarin het gehuurde goed zich bevond toen het aan de klant werd overhandigd. De staat op het moment van overhandiging van het gehuurde aan de huurder wordt geacht de staat te zijn die bestond op het moment van overhandiging aan de huurder. Normale slijtage en gebruikelijke slijtage van het huurobject, voor zover deze optreden als gevolg van contractueel en beoogd gebruik, worden niet in aanmerking genomen.

 

3.7 [Algemeen toegangsrecht] De verhuurder heeft te allen tijde het recht om toegang tot het gehuurde te vorderen en het gehuurde te (laten) inspecteren. Verhuurder heeft het recht om na voorafgaande kennisgeving aan huurder het gehuurde te allen tijde op eigen kosten te (laten) inspecteren als dit het contractuele gebruik van het gehuurde door huurder niet in meer dan geringe mate beperkt. De huurder is verplicht zijn medewerking te verlenen. Als het nodig is om een dringend gevaar af te wenden, kan de verhuurder ook zonder voorafgaande kennisgeving het gehuurde inspecteren en, als dit absoluut noodzakelijk is, onmiddellijk stilleggen.

 

3.8 [Toestand van het gehuurde] De bruikbaarheid van het gehuurde voor het door Lessee beoogde doel valt uitsluitend binnen de risicosfeer en verantwoordelijkheid van Lessee. Afwijkingen van het huurobject van afbeeldingen of beschrijvingen in de brochures van verhuurder leiden alleen tot garantieclaims of schadeclaims van Lessee als hierdoor een niet onaanzienlijke aantasting van de bruikbaarheid ontstaat. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van het huurobject voor het door huurder beoogde doel en niet voor het feit dat huurder het huurobject mag gebruiken zonder de benodigde autorisaties. Aanspraken van huurder wegens zichtbare gebreken aan het huurobject zijn uitgesloten indien deze niet binnen drie (3) dagen na aanvaarding van het huurobject schriftelijk aan verhuurder zijn gemeld.

 

3.9 [Vertraagde terbeschikkingstelling] In geval van vertraagde terbeschikkingstelling van het gehuurde of de terbeschikkingstelling van een defect gehuurd goed is de Verhuurder jegens – slechts aansprakelijk voor de kosten van de noodzakelijke vervangende aanschaf, behoudens in geval van opzet of grove schuld van –. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

 

3.10 [Opmerkingen en aanbevelingen] We raden in alle gevallen aan om vervangende apparatuur te huren voor de huuritems, zodat het evenement van de klant niet in gevaar wordt gebracht in het geval van een technisch defect aan een huuritem.

 

3.11 [Aanvullende diensten van verhuurder in geval van verhuur & ondersteuning bij face-to-face evenementen] Naast de verhuur van het huurobject levert verhuurder in geval van verhuur & ondersteuning bij face-to-face evenementen aanvullende (technische) diensten ("diensten") in het kader van de huur (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de levering, de montage van de huurartikelen, het toezicht op de huurartikelen/evenemententechnologie tijdens het evenement van de huurder, de demontage van de huurartikelen na het evenement en het retourtransport van de huurartikelen naar de verhuurder). De exacte details van deze diensten worden vastgelegd in het contract tussen partijen conform § 2 van deze AV. De verhuurder levert alleen extra diensten naast de huur (de overdracht voor gebruik af magazijn) als deze diensten apart zijn overeengekomen tegen extra vergoeding. Als de huurder opdracht geeft voor aanvullende diensten, zoals de levering, montage of installatie van een systeem of de montage, assemblage of installatie van afzonderlijke apparaten, en de verhuurder deze uitvoert, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

 

3.11.1 Als door Lessor kosteloos diensten worden verricht, gelden voor die werkzaamheden de volgende bepalingen:

 

3.11.1.1 Als er extra diensten gratis door de verhuurder worden geleverd, zijn dit louter gunsten. In dat geval is de verhuurder alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid of opzet.

 

3.11.1.2 In dit geval is de aansprakelijkheid van Lessor beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

3.11.2 Indien door de verhuurder betaalde diensten – worden verricht, zoals aflevering, installatie, montage of installatie van het gehuurde alsmede demontage en retourtransport –, zijn op deze werkzaamheden de volgende bepalingen van toepassing:

 

3.11.2.1 Door het verlenen van diensten als aflevering, installatie, montage, montage, demontage en/of retourtransport van huurgoederen is verhuurder niet verantwoordelijk als exploitant, noch als organisator, noch als technisch beheerder van het evenement.

 

3.11.2.2 De aansprakelijkheid voor schade is beperkt in overeenstemming met § 8 van deze AV.

 

3.11.2.3 Voor het leveren van aanvullende diensten kan Lessor gebruik maken van derden (onderaannemers).

 

3.11.3 Voor de diensten volgens § 3.11 van deze AV is § 5 van deze AV van overeenkomstige toepassing in het geval van verhuur & ondersteuning bij face-to-face evenementen.

§ 4 Toegang tot software voor virtuele evenementen

4.1 Bij het verlenen van softwaretoegang voor virtuele evenementen stelt Lessor via diverse softwareleveranciers van derden voor een beperkte periode het gebruik van een virtuele vergaderruimte van Lessor ter beschikking. Hierdoor kan Lessee deze digitale ruimte van Lessor gedurende de overeengekomen periode gebruiken voor haar eigen digitale evenementen. Aan huurder worden geen toegangsgegevens tot de software van derden of licentierechten op de software van derden verstrekt en/of ter beschikking gesteld. In plaats daarvan zal de verhuurder

 

§ De huurder richt de digitale ruimte in en verschaft de huurder toegang voor de periode van het overeengekomen virtuele evenement door de webbrowserlink naar de huurder te sturen voorafgaand aan het evenement zoals overeengekomen, zodat de huurder zijn deelnemers aan het evenement kan uitnodigen.

 

4.2 De precieze details van deze diensten worden uiteengezet in het contract tussen de partijen in overeenstemming met § 2 van deze AV. De rechten en plichten die voortvloeien uit dit deel van het contract worden beheerst door de wettelijke en juridische bepalingen, tenzij deze AV een effectieve afwijking bevatten.

§ 5 Toezicht op evenementen

5.1 Bij de organisatie van evenementen levert Lessor alleen diensten op de evenementen van Lessee als Lessee gebruik wil maken van eigen evenemententechnologie. Daarnaast verplicht Lessee zich tot het volgende.

 

5.2 De precieze details van deze diensten worden uiteengezet in het contract tussen de partijen in overeenstemming met § 2 van deze AV. De rechten en plichten die voortvloeien uit dit deel van het contract worden beheerst door de wettelijke en juridische bepalingen, tenzij deze AV (in het bijzonder maar niet uitsluitend in § 5.3 van deze AV) een effectieve afwijking bevatten.

 

5.3 Lessor is gerechtigd de wijze waarop de Diensten worden verleend te wijzigen voor zover deze wijziging noodzakelijk is om juridische, technische of zwaarwegende operationele redenen, mits de wijziging niet leidt tot nadelige afwijkingen van de kwaliteitsnormen van de Diensten die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn binnen de grenzen van wat juridisch en feitelijk mogelijk en economisch redelijk is. Lessor zal Lessee van de wijziging op de hoogte stellen met een redelijke vooraankondiging. De Lessor kan te allen tijde gebruik maken van gelieerde bedrijven of derden voor het leveren van de contractuele diensten. Het inschakelen van derden voor het leveren van de diensten ontslaat Lessor niet van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de respectieve contractuele relatie met de huurder.

 

5.4 Lessee zal Lessor alle redelijke medewerking en assistentie verlenen die redelijkerwijs nodig is voor het verlenen van de respectievelijke diensten onder deze overeenkomst, in het bijzonder het verlenen van toegang tot medewerkers en gebouwen en het ter beschikking stellen van benodigde apparatuur, software of andere middelen. Als Lessee een van deze verplichtingen uit artikel 5.4 van deze AV schendt, ontslaat dit Lessor van zijn verplichting om de betreffende dienst te leveren zolang de schending voortduurt en de dienstverlening daardoor onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Lessee draagt de redelijke extra kosten die Lessor maakt voor het leveren van de diensten als gevolg van deze schending.

§ 6 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

6.1 De aangeboden vergoeding (die naast eventuele huur ook een vergoeding voor diensten omvat, afhankelijk van het dienstverleningsonderdeel) is bindend. De vergoeding is gebaseerd op het onderliggende contract. Een individuele prijsaanpassing kan worden overeengekomen op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst voorafgaand aan het sluiten van het contract. In offertes, orderbevestigingen en, indien van toepassing, prijslijsten vermelden wij alleen nettoprijzen aan ondernemers. De wettelijke belasting over de toegevoegde waarde wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het tarief dat geldt op de factuurdatum en wordt ook tegen het wettelijke tarief in rekening gebracht.

 

6.2 Factuurbedragen zijn altijd onmiddellijk opeisbaar en moeten door de Huurder binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de factuur volledig per bank worden betaald. We sturen de factuur per e-mail of per post. De creditering van onze bedrijfsrekening (zoals vermeld op de factuur) is bepalend voor de tijdigheid van betaling. Wij zijn echter te allen tijde gemachtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, om een levering of dienst alleen tegen vooruitbetaling geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Uiterlijk bij de opdrachtbevestiging maken wij een overeenkomstige reservering bekend.

 

6.3 Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de Lessee zonder aanmaning van – in verzuim. Gedurende de verzuimperiode wordt rente in rekening gebracht over de koopprijs tegen de geldende wettelijke vertragingsrente. Voor consumenten is dit 5 % per jaar, waarbij wij ons het recht voorbehouden een hogere vertragingsrente te vorderen. Wij behouden ons ook het recht voor om verdere schade door verzuim te vorderen. Onze aanspraak op commerciële looptijdrente (§ 353 HGB) tegen handelaren blijft onaangetast.

 

6.4 Verrekening met tegenvorderingen van de huurder of het inhouden van betalingen op grond van dergelijke vorderingen is alleen toegestaan als de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn of voortvloeien uit dezelfde beschikking op grond waarvan de betreffende huur is betaald.

 

6.5 Lessor heeft het recht om uitstaande leveringen of diensten alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of te verrichten als hij na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van Lessee aanzienlijk kunnen verminderen en die de betaling van uitstaande vorderingen van Lessor door Lessee uit hoofde van de betreffende contractuele relatie (inclusief uit andere individuele orders waarop dezelfde raamovereenkomst van toepassing is) in gevaar brengen.

§ 7 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade door schuld

7.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het huurobject voor zover hij daaraan schuld heeft.

 

7.2 Als huurder de huurovereenkomst annuleert of om een andere reden de dienst van verhuurder weigert of de vergoeding niet tijdig vooruitbetaalt, is huurder verplicht verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen als compensatie voor de gemaakte kosten en verminderde mogelijkheden om het goed aan andere partijen te verhuren overeenkomstig de volgende bepalingen.

 

7.3 Alleen als de plaats van uitvoering van de PCS-diensten van Lessor binnen Duitsland ligt, kan Lessee de huurovereenkomst opzeggen tot dertig (30) dagen voor de datum waarop Lessor begint met de levering van diensten aan Lessee (dit is in het geval van de PCS van Lessee).

 

(i) Droog huren: aanvang van de huur,

 

(ii) Huur en ondersteuning voor face-to-face-evenementen: start van de huur,

 

(iii) Toegang tot software voor virtuele evenementen: begindatum van het virtuele evenement en

 

(iv) Toezicht op evenementen: Aanvang van de diensten aan de klant (hierna "Dagelijkse dienstverlening")) is gratis mogelijk.

 

Daarna brengen we de volgende annuleringskosten in rekening:

 

25 % van de vergoeding tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de dienstverlening,

 

50 % van de vergoeding tot 7 dagen voor de startdatum van de dienstverlening,

 

75 % van de vergoeding tot 3 dagen voor de startdatum van de dienstverlening,

 

100 % van de vergoeding vanaf 3 dagen voor de startdatum van de dienstverlening.

§ 8 Garantie, schadevergoeding, aansprakelijkheid van de verhuurder, verjaringstermijn

8.1 Tenzij anders vermeld in deze AVV, inclusief de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

8.2 – is aansprakelijk voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het kader van schuldaansprakelijkheid in gevallen van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen handelen; onbeduidend plichtsverzuim), alleen aansprakelijk in de volgende gevallen

 

8.2.1 voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

 

8.2.2 voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van voorzienbare, normaal optredende schade.

 

8.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit § 8.2 van deze voorwaarden gelden ook voor plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Ze gelden niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen en voor aanspraken van de huurder volgens de productaansprakelijkheidswet.

 

8.4 Indien wij technische informatie verstrekken of als adviseur optreden en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde diensten, gebeurt dit kosteloos en als een zuivere gunst en derhalve met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

 

8.5 In het kader van de levering van speciale diensten (bijv. werkzaamheden, levering, installatie, montage of installatie van goederen en leveringsvoorwerpen) zijn we niet aansprakelijk voor dergelijke werkzaamheden die door ons personeel of andere plaatsvervangende agenten worden uitgevoerd, voor zover deze werkzaamheden niet rechtstreeks verband houden met de speciale diensten of door Lessee werden geregeld.

 

8.6 De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en
-Deze beperkingen gelden in dezelfde mate ten gunste van onze uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten.

 

8.7 Voor de dienstverlening onder deze AV geldt: Als Lessor de dienstverlening niet naar behoren uitvoert (inclusief vertragingen of kwaliteitsgebreken), zal Lessor het gebrek binnen een redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving verhelpen. Als de verhuurder dit niet binnen deze termijn doet, heeft de huurder recht op een redelijke vermindering van de voor deze dienst verschuldigde vergoeding voor de betreffende periode. Andere aanspraken van de huurder als gevolg van deze plichtsverzuim in geval van dienstverlening zijn uitgesloten. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het verlenen van de diensten of anderszins in verband met deze overeenkomst voor de zorg die de verhuurder anders in zijn eigen zaken betracht. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (inclusief gederfde winst of bedrijfsstagnatieschade) in verband met de dienstverlening. De aansprakelijkheid van Lessor voortvloeiend uit of in verband met de Services is in totaal beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan de Services toe te rekenen gedeelte van de vergoeding. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor opzettelijk gedrag van de verhuurder of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 

8.8 Het volgende is van toepassing op alle PCS-diensten: De verhuurder is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van uitvoering of voor vertragingen in de uitvoering voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract (in het bijzonder maar niet beperkt tot operationele onderbrekingen van alle soorten, moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, pandemieën, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers) waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of nakoming voor de verhuurder aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van belemmeringen van tijdelijke aard worden de leverings- of uitvoeringstermijnen verlengd of de leverings- of uitvoeringstermijnen verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Als van de huurder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de levering of prestatie als gevolg van de vertraging aanvaardt, kan hij zich terugtrekken uit het contract door onmiddellijke schriftelijke verklaring aan de verhuurder.

§ 9 Slotbepalingen, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

9.1 De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld in de bovenstaande bepalingen of de orderbevestiging.

 

9.2 Als Lessee een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, of als hij geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen Lessor en Lessee Berlijn of de statutaire zetel van Lessee, naar keuze van Lessor. In dergelijke gevallen is Berlijn echter de exclusieve bevoegde rechtbank voor rechtsvorderingen tegen Lessor. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusieve bevoegdheidslocaties blijven onaangetast door deze bepaling.

 

9.3 Op de relatie tussen Lessor en Lessee is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-recht.

 

9.4 Voor zover het contract of deze Algemene Leveringsvoorwaarden lacunes bevatten, gelden ter opvulling van deze lacunes de rechtsgeldige bepalingen die de contractanten in overeenstemming met de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden overeengekomen zouden zijn, indien zij van de lacune op de hoogte waren geweest.

 

9.5 Indien een van deze bepalingen ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die de intentie van de partijen het dichtst benadert binnen het kader van wat wettelijk mogelijk is.

Algemene verkoopvoorwaarden van PCS Vertriebs- und Service GmbH

Status december 2021

Als er in de volgende voorwaarden geen onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten, dan is dit alleen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken en niet op een veroordelende manier.

§ 1 Geldigheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen "AVB") zijn van toepassing op al onze zakelijke verkooprelaties met onze klanten (hierna te noemen "Koper" of "Klant"). Onze AVV zijn van toepassing op ondernemers; uitzonderingen bestaan alleen als een expliciet onderscheid wordt gemaakt in de betreffende clausule.

 

1.2 De AVV zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende zaken (hierna te noemen "Goederen"), ongeacht of wij de goederen zelf produceren of bij leveranciers inkopen (§§ 433, 650 BGB). Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de AV in de versie die van kracht was op het moment van de bestelling van de koper of in ieder geval in de versie die hem het laatst in tekstvorm is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen. Als onze producten software of literatuur bevatten, krijgt u hiervoor een onbeperkt, niet-exclusief gebruiksrecht, tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen. De speciale licentie- en andere voorwaarden van de fabrikant en de auteursrechtbepalingen zijn van toepassing.

 

1.3 Daarnaast is het mogelijk om een afzonderlijk onderhoudscontract en een installatiecontract af te sluiten. Dit moet afzonderlijk worden aangevraagd bij de offerte in overeenstemming met § 2 van deze AV. Hiervoor wordt hierna een apart contract afgesloten. Het is ook mogelijk om een installatiecontract af te sluiten. Dit moet individueel worden aangevraagd bij de offerte in overeenstemming met § 2 van deze AV. Hiervoor wordt hieronder een apart contract afgesloten.

 

1.4 Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden alleen onderdeel van het contract als en voor zover wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met hun geldigheid. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als we de levering aan de Koper uitvoeren zonder voorbehoud in de kennis van de Algemene Voorwaarden van de Koper. Individuele overeenkomsten met de Koper in individuele gevallen (inclusief bijkomende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijk contract of onze schriftelijke bevestiging bepalend voor de inhoud van dergelijke afspraken.

 

1.5 Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen door de Koper met betrekking tot het contract (bijv. het stellen van een termijn, melding van gebreken, annulering of vermindering) moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden gedaan. Wettelijke vormvereisten en aanvullend bewijs, in het bijzonder in geval van twijfel over de legitimiteit van de partij die de verklaring doet, blijven onaangetast.

 

1.6 Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Aanbod en sluiting van het contract

2.1 Onze commerciële aanbiedingen met betrekking tot alle diensten in overeenstemming met § 1.2 van deze AV zijn altijd onderhevig aan verandering en niet-bindend ("uitnodiging voor een referendum"), tenzij in afzonderlijke gevallen door ons uitdrukkelijk een bindende werking is uitgesproken. Dit geldt ook wanneer wij catalogi, technische documentatie (in het bijzonder maar niet beperkt tot tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN- en/of ISO-normen), andere productbeschrijvingen of documenten, ook in elektronische vorm, aan – ter beschikking hebben gesteld, om
waarop we ons eigendomsrechten en auteursrechten voorbehouden. De beschrijvingen van de huurartikelen, diensten en softwaretoegang in onze offertes, orderbevestigingen enz. zijn slechts bij benadering. Als het voor de verhuurder niet mogelijk is om een of alle huurartikelen of softwaretoegang te verkrijgen, kan de verhuurder het huurovereenkomstgedeelte van het contract of het softwaretoeganggedeelte van het contract nakomen door een gelijkwaardig huurartikel (bijv. een gelijkwaardig type apparaat van een andere fabrikant) of gelijkwaardige softwaretoegang (bijv. van een gelijkwaardige softwareleverancier van een andere fabrikant) te leveren, op voorwaarde dat dit gelijkwaardige functies en/of eigenschappen heeft en geschikt is voor het gebruikelijke doel van het huurartikel of de softwaretoegang.

 

2.2 De aanvaarding van ons commerciële aanbod conform § 2.1 van deze Algemene Voorwaarden door Lessee geldt pas dan (tenzij de uitzondering conform § 2.1 zin 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is) als een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst ("Vrendementsaanbod"). Tenzij anders vermeld in het contractaanbod, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen veertien (14) dagen na ontvangst door ons te accepteren.

 

2.3 Een juridisch bindend contract komt dan pas tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of door onze feitelijke prestatie tegenover de huurder ("Contract acceptatie").

§ 3 Levertijd en vertraging in de levering

3.1 Tenzij schriftelijk een vaste termijn of een vaste datum is overeengekomen, worden onze leveringen en diensten verricht binnen een termijn van ongeveer dertig (30) werkdagen na het sluiten van het contract.

 

3.2 Als wij bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst), zullen wij de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Als de dienst ook niet beschikbaar is binnen de nieuwe leveringstermijn, hebben we het recht om ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract; we zullen de reeds door de Koper betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin wordt in het bijzonder beschouwd als het niet tijdig leveren aan ons door onze leverancier als wij een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten, noch wij noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om te leveren.

 

3.3 Het optreden van onze vertraging in de levering wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond (in het bijzonder bij verzuim, gebreken of andere plichtsverzuimen), is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade.

 

3.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op onze aansprakelijkheid voor opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, voor gegarandeerde eigenschappen, voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid of onder de Wet Productaansprakelijkheid.

 

3.5 De rechten van de Koper op grond van § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van een uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. door onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.

§ 4 Levering, risico-overgang, aanvaarding, gebrek aan aanvaarding

4.1 De levering vindt plaats vanuit ons magazijn (conform de contractuele aanbieding), dat tevens de plaats van nakoming is voor de levering en eventuele latere prestaties. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop op bestemming). Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen.

 

4.2 De verzendkosten zijn voor rekening van de Koper. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging van het leveringsobject over op de Koper. In het geval van verkoop door verzending gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging echter al over bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake aanneming van werk en diensten ook van overeenkomstige toepassing op een overeengekomen aanvaarding. Indien de Koper met de aanvaarding in gebreke blijft, wordt dit gelijkgesteld met overhandiging of aanvaarding.

 

4.3 Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, niet meewerkt of indien onze levering wordt vertraagd om andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de hieruit voortvloeiende schade inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten).

 

Het bewijs van hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van extra kosten, redelijke schadevergoeding, annulering) blijven onaangetast; het vaste bedrag wordt echter verrekend met verdere geldvorderingen. De koper heeft het recht om te bewijzen dat we helemaal geen schade hebben geleden of slechts een aanzienlijk lagere schade dan het bovenstaande forfaitaire bedrag.

 

4.4 Voor ondernemers als koper geldt het volgende: De opslagkosten na risico-overgang zijn voor rekening van Koper. Bij opslag door Verkoper bedragen de opslagkosten 0,25 % van het factuurbedrag van de op te slaan leveringsartikelen per verstreken week. Wij behouden ons het recht voor om meer of lagere opslagkosten te vorderen en te bewijzen.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, gelden onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, af magazijn, vermeerderd met de wettelijke BTW.

 

5.2 In geval van verkoop door verzending (conform § 4.1) van deze AV draagt de Koper de transportkosten vanaf het magazijn en de kosten van een eventuele transportverzekering op verzoek van de Koper. De kosten en de aankoopprijs vloeien voort uit het contract in overeenstemming met § 2 van deze AVV. Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de Koper.

 

5.3 De koopprijs is altijd onmiddellijk opeisbaar en moet door de koper binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de factuur volledig worden betaald door middel van een bankoverschrijving (betaalmethode). Wij sturen de factuur per e-mail of per post. De creditering van onze zakelijke rekening (zoals vermeld op de factuur) is bepalend voor de tijdigheid van de betaling. Wij zijn echter te allen tijde gemachtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, om een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Uiterlijk bij de opdrachtbevestiging maken wij een overeenkomstige reservering bekend.

 

5.4 Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de Afnemer zonder aanmaning van – in verzuim. Gedurende de verzuimperiode wordt rente in rekening gebracht over de koopprijs tegen de geldende wettelijke vertragingsrente. Voor consumenten is dit 5 % per jaar, waarbij wij ons het recht voorbehouden een hogere vertragingsrente te vorderen. Wij behouden ons ook het recht voor om verdere schade door verzuim te vorderen. Onze aanspraak op commerciële looptijdrente (§ 353 HGB) tegen handelaren blijft onaangetast.

 

5.5 Koper heeft slechts recht op verrekening of retentierechten voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld, door ons is erkend of door ons onbetwist is. In het geval van gebreken in de levering blijven de rechten van de koper onaangetast, in het bijzonder in overeenstemming met § 7.6 zin 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

5.6 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komt door het onvermogen van de koper om te betalen, hebben wij het recht de nakoming te weigeren volgens de wettelijke bepalingen en heeft – het recht de overeenkomst te ontbinden na het stellen van een termijn, indien van toepassing (artikel 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet-fungibele goederen (klantspecifieke producten) kunnen wij onze terugtrekking onmiddellijk kenbaar maken; de wettelijke bepalingen over de dispensabiliteit van het stellen van een termijn blijven onaangetast.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Wij behouden ons de eigendom van de verkochte goederen voor tot volledige betaling van al onze huidige en, in het geval van ondernemers, toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen).

 

6.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De koper moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als een insolventieprocedure wordt aangevraagd of als derden toegang hebben tot de goederen die ons toebehoren (bijv. beslagleggingen).

 

6.3 In geval van contractbreuk door de ondernemer als koper, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht om ons conform de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terug te trekken en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. Het eisen van de teruggave van de goederen omvat niet tegelijkertijd de verklaring van ontbinding; wij hebben veeleer het recht om alleen de teruggave van de goederen te eisen en ons het recht voor te behouden om het contract te ontbinden. Wanneer de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de koper vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is.

 

6.4 Tot herroeping conform © hieronder is Koper bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden bovendien de volgende bepalingen:

 

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

 

(b) De koper draagt hierbij aan ons als zekerheid alle vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in zijn geheel of ter hoogte van ons mogelijke mede-eigendomsaandeel in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. Wij aanvaarden de overdracht. De in § 6.2 van deze voorwaarden genoemde verplichtingen van de koper gelden ook met betrekking tot de overgedragen vorderingen.

 

(c) De koper blijft bevoegd om de vordering naast ons te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van een tekortkoming in zijn betalingscapaciteit en wij geen eigendomsvoorbehoud doen gelden door een recht overeenkomstig § 6.3 uit te oefenen. Als dit het geval is, kunnen we echter eisen dat de koper ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht. In dit geval hebben wij ook het recht om de machtiging van de koper tot doorverkoop in te trekken en de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verwerken.

 

(d) Als de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overtreft, geven wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrij.

§ 7 Garantie, materiële gebreken

7.1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de Koper in het geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel (met inbegrip van onjuiste en korte levering evenals onjuiste montage of gebrekkige montagehandleiding), tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onaangetast in het geval van definitieve levering van de onverwerkte goederen aan een consument, zelfs als de consument deze verder heeft verwerkt (verhaal van de leverancier volgens §§ 478 BGB). Aanspraken uit leveranciersverhaal zijn uitgesloten als de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product.

 

7.2 De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen en fabrikantspecificaties die het onderwerp zijn van het individuele contract of die door ons openbaar zijn gemaakt (in het bijzonder in catalogi of op onze internethomepage) ten tijde van het sluiten van het contract, gelden als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen.

 

7.3 Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt volgens de wettelijke bepalingen beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor openbare uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen) waarop de ondernemer als koper ons niet heeft gewezen als zijnde doorslaggevend voor zijn aankoop.

 

7.4 Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij het sluiten van de overeenkomst kent of door grove nalatigheid niet kende (§ 442 BGB). Bovendien veronderstellen claims van de koper voor gebreken dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplichten (§§ 377, 381 HGB). In het geval van bouwmaterialen en andere goederen die bestemd zijn voor installatie of andere verdere verwerking, moet een inspectie altijd onmiddellijk voorafgaand aan de verwerking worden uitgevoerd. Als er tijdens de levering, de inspectie of op een later tijdstip een gebrek wordt ontdekt, moeten wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Duidelijke gebreken moeten in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld en gebreken die tijdens de inspectie niet herkenbaar waren binnen dezelfde termijn na ontdekking. Indien de koper nalaat de juiste inspectie uit te voeren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet naar behoren gemelde gebrek uitgesloten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

7.5 Als het geleverde artikel gebrekkig is, kunnen wij in eerste instantie kiezen of wij de nakoming achteraf uitvoeren door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering). Ons recht om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast.

 

7.6 Wij zijn gerechtigd om de achteraf verschuldigde nakoming afhankelijk te stellen van betaling door Koper van de verschuldigde koopprijs. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in te houden in verhouding tot het gebrek.

 

7.7 De koper dient ons de voor de nakoming achteraf vereiste tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder om de afgekeurde goederen ter controle te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper de gebrekkige zaak volgens de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren. Nakoming achteraf omvat niet het verwijderen van het gebrekkige artikel of het opnieuw installeren ervan als wij oorspronkelijk niet verplicht waren om het te installeren.

 

7.8 Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten evenals eventuele demontage- en installatiekosten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen we van de Koper de terugbetaling eisen van de kosten die zijn gemaakt als gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen (in het bijzonder inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek niet herkenbaar was voor de Koper.

 

7.9 In dringende gevallen, bijv. wanneer de bedrijfsveiligheid in gevaar komt of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ons vergoeding te verlangen van de daartoe objectief noodzakelijke kosten. Wij moeten onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte worden gesteld van een dergelijke zelfreparatie. Het recht op zelfreparatie bestaat niet wanneer wij gerechtigd zouden zijn om een overeenkomstige nakoming achteraf te weigeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

7.10 Indien de nakoming achteraf is mislukt of een door de koper te stellen redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst of de koopprijs verminderen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen recht op ontbinding.

 

7.11 Aanspraken van de Koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook in geval van gebreken alleen in overeenstemming met § 8 van deze AVV en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

8.1 Tenzij anders vermeld in deze AVV, inclusief de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.2 – is aansprakelijk voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het kader van schuldaansprakelijkheid in gevallen van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen handelen; onbeduidend plichtsverzuim), alleen aansprakelijk in de volgende gevallen

8.2.1 voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

8.2.2 voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van voorzienbare, normaal optredende schade.

8.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit § 8.2 van deze voorwaarden zijn ook van toepassing op plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben verondersteld en voor aanspraken van de koper op grond van de productaansprakelijkheidswet.

8.4 De koper kan de overeenkomst alleen ontbinden of opzeggen op grond van een plichtsverzuim dat niet bestaat uit een gebrek, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij ontbindingsrecht van de koper (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.

§ 9 Verjaringstermijn

9.1 In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en rechtsgebreken een jaar vanaf de levering. Als de aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de aanvaarding.

 

9.2 De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht zijn ook van toepassing op contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de Koper die zijn gebaseerd op een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen zou leiden tot een kortere verjaringstermijn. Schadeclaims van de Koper conform § 8.2 zin 1 en zin 2 (a) van deze Algemene Voorwaarden en conform de Duitse Productaansprakelijkheidswet verjaren echter uitsluitend conform de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Slotbepalingen, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

10.1 Op deze AVV en de contractuele relatie tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

10.2 Indien de Koper koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve – en internationale bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze zetel in Berlijn. Hetzelfde geldt wanneer de koper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsplicht volgens deze AVV of een dwingende individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve jurisdictie, blijven onaangetast.

 

10.3 Voor zover de desbetreffende overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden lacunes bevatten, gelden ter opvulling van deze lacunes de rechtsgeldige bepalingen die de contractanten in overeenstemming met de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden overeengekomen zouden zijn, indien zij van de lacune op de hoogte waren geweest.

 

10.4 Indien een van deze bepalingen ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de intentie van de partijen het dichtst benadert binnen het kader van wat wettelijk mogelijk is.

Klik hier om snel en eenvoudig een bericht te sturen via WhatsApp:

(*) Door op de knop Doorgaan te klikken, ga je ermee akkoord dat je gegevens (met name telefoonnummer en naam) worden doorgegeven aan Facebook en WhatsApp voor contactdoeleinden.

Meer informatie over onze gegevensbescherming vindt u hier:

konferenztechnik.de/gegevensbescherming

We kijken uit naar je sollicitatie!

Stuur ons gewoon een korte sollicitatie per e-mail naar: Gunnar Hermenau
hermenau@konferenztechnik.de

Stuur ons je sollicitatie als PDF-bestand. We stellen een korte motivatiebrief, een CV en – relevante certificaten op prijs, indien beschikbaar.

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Gunnar Hermenau op : 030 6959690 14 of per e-mail.