Logo PCS z trzema literami P, C i S oraz napisem konferenztechnik.de

Kim jesteś? Pracujemy dla wielu różnych klientów i znamy wymagania, trendy i zmiany w branży.

 

Obsługujemy wszystkie obszary technologii konferencyjnych i medialnych i jesteśmy jednym z liderów na rynku technologii tłumaczeń symultanicznych i wydarzeń wielojęzycznych.

Zawsze staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Nasze uczciwe i oparte na współpracy podejście jest gwarancją udanego projektu i strategiczną podstawą naszego długoterminowego sukcesu.

 

Nie gryziemy. I nie denerwujemy –, cóż, czasami to robimy. Od czasu do czasu. Rzadko. Prawie nigdy.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ogólne warunki handlowe PCS GmbH - konferenztechnik.de

Na tej stronie znajdują się nasze Ogólne Warunki Najmu (GTCH) oraz Ogólne Warunki Sprzedaży (GTCS).

 

Bezpośrednio do...

AMB firmy PCS Professional Conference Systems GmbH
AVM firmy PCS Vertriebs- und Service GmbH

 

Pliki do pobrania

pobieranie AMB firmy PCS Professional Conference Systems GmbH jako PDF*
pobieranie AVM spółki PCS Vertriebs- und Service GmbH jako PDF*

 

(*) Pliki PDF można przeglądać za pomocą bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader. Czytnik można pobrać bezpłatnie tutaj: › Download

Ogólne warunki wynajmu PCS Professional Conference Systems GmbH

Status grudzień 2021 r.

Jeśli w poniższych warunkach nie wprowadzono rozróżnienia na płeć, zrobiono to wyłącznie w celu ułatwienia czytania tych warunków, a nie w sposób osądzający.

§ 1 Ważność

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Najmu ("AMB") mają zastosowanie do naszych relacji biznesowych w zakresie wynajmu z naszymi klientami (zwanymi dalej "Najemca" lub "Klient"). Nasze OWS mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców; wyjątki pojawiają się tylko wtedy, gdy w odpowiedniej klauzuli dokonano rozróżnienia.

 

1.2 AMB stosuje się w szczególności do umów dotyczących

 

(i) wyłączny wynajem naszej technologii eventowej i powiązanych akcesoriów (zwanych dalej "Przedmiot wynajmu") – tutaj jako "Wynajem na sucho" z etykietą,

 

(ii) wynajem przedmiotów najmu wraz z innymi (technicznymi) usługami (zwanymi dalej "usługi") w zakresie wynajmu (w szczególności, ale nie wyłącznie, dostawa, montaż przedmiotów wynajmu, nadzór nad przedmiotami wynajmu/techniką wydarzenia podczas wydarzenia najemcy, demontaż przedmiotów wynajmu po wydarzeniu i transport zwrotny przedmiotów wynajmu do wynajmującego – tutaj jako "Wynajem i obsługa wydarzeń bezpośrednich" z etykietą,

 

(iii) tymczasowe zapewnienie korzystania z wirtualnej sali konferencyjnej Wynajmującego za pośrednictwem różnych zewnętrznych dostawców oprogramowania (zwanych dalej "Dostęp do oprogramowania"), które wynajmujący udostępnia, aby najemca mógł je wykorzystywać do własnych wydarzeń cyfrowych – tutaj jako "Wirtualne wydarzenie" i

 

(iv) świadczenie usług wyłącznie przez Wynajmującego na imprezach Najemcy, jeśli Najemca chce korzystać z własnej technologii imprez – tutaj jako "Nadzór nad wydarzeniami" (wszystkie razem zwane dalej "Usługi PCS").

 

O ile nie uzgodniono inaczej, OWS w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy lub w każdym przypadku w wersji ostatnio przekazanej mu w formie tekstowej będą miały również zastosowanie jako umowa ramowa dla podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.

 

1.3 Nasze Ogólne Warunki mają wyłączne zastosowanie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Najemcy stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli realizujemy dostawę do najemcy bez zastrzeżeń, znając OWH najemcy. Indywidualne umowy zawierane z Najemcą w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie będą miarodajne dla treści takich umów.

 

1.4 Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia składane przez najemcę w związku z umową (np. wyznaczenie terminu, powiadomienie o wadach, anulowanie lub obniżenie ceny) muszą być składane w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legitymacji strony składającej oświadczenie, pozostają bez zmian.

 

1.5 Odniesienia do ważności przepisów ustawowych służą wyłącznie celom wyjaśniającym. Nawet bez takiego wyjaśnienia, przepisy ustawowe będą miały zastosowanie, chyba że zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWS.

 

1.6 W przypadku umów odpowiadających różnym przedmiotom umowy zgodnie z § 1.2 niniejszych OWS, niniejsze OWS mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji między nami a Najemcą.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty handlowe w odniesieniu do wszystkich usług zgodnie z § 1.2 niniejszych OWH zawsze podlegają zmianom i nie są wiążące ("zaproszenie do udziału w referendum"), chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie zadeklarowaliśmy wiążący skutek. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy przekazaliśmy – katalogi, dokumentację techniczną (w szczególności, ale nie wyłącznie, rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN i/lub ISO), inne opisy produktów lub dokumenty, w tym w formie elektronicznej, w celu
do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie. Opisy przedmiotów najmu, usług i dostępu do oprogramowania w naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień itp. są jedynie przybliżone. Jeśli nie jest możliwe pozyskanie przez wynajmującego jednego lub wszystkich przedmiotów najmu lub dostępu do oprogramowania, wynajmujący może wywiązać się z części umowy dotyczącej najmu lub części umowy dotyczącej dostępu do oprogramowania, dostarczając równoważny przedmiot najmu (np. równoważny typ urządzenia innego producenta) lub równoważny dostęp do oprogramowania (np. od równoważnego dostawcy oprogramowania innego producenta), pod warunkiem, że ma on równoważne funkcje i/lub właściwości i jest odpowiedni do zwykłego celu przedmiotu najmu lub dostępu do oprogramowania.

 

2.2 Przyjęcie naszej oferty handlowej zgodnie z § 2.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przez Najemcę dopiero wówczas (o ile nie ma zastosowania wyjątek zgodnie z § 2.1 zdanie 1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) uznaje się za wiążącą ofertę zawarcia umowy ("Voferta wydajności"). O ile w ofercie umowy nie określono inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia tej oferty umowy w ciągu czternastu (14) dni od jej otrzymania przez nas.

 

2.3 Prawnie wiążąca umowa zostanie zawarta wyłącznie poprzez nasze pisemne potwierdzenie zamówienia lub poprzez nasze faktyczne wykonanie względem najemcy ("Akceptacja umowy").

§ 3 Elementy umowne umowy wynajmu i wsparcia dla wydarzeń bezpośrednich Usługi

3.1 [Okres najmu] Uzgodniono okres najmu:

 

3.1.1 Okres wynajmu może być liczony za godzinę, dzień lub tydzień. Rozpoczęte godziny, dni lub tygodnie liczone są w całości. Dokładne wyliczenie okresu wynajmu oraz wszelkie minimalne okresy wynajmu są określone w ofercie handlowej przed zawarciem umowy oraz w akceptacji umowy lub naszym potwierdzeniu zamówienia po zawarciu umowy.

 

3.1.2 Zmiany w zamówieniu mogą prowadzić do anulowania uzgodnionych terminów. Datą wynajmu, a tym samym początkiem okresu wynajmu jest

 

(i) w przypadku wynajmu suchego z możliwością odbioru przez Najemcę lub spedytora/transportowca zgodnie z ustaleniami, oraz

 

(ii) w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich z zapewnieniem w uzgodnionym miejscu wydarzenia najemcy.

 

Nieprzewidywalne zdarzenia zwalniają nas z obowiązku wykonania umowy na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Uzgodnione terminy realizacji zostaną przedłużone w rozsądnym zakresie. Ponadto takie zdarzenia upoważniają nas do odstąpienia od umowy bez prawa najemcy do odszkodowania.

 

3.1.3 Początek okresu najmu zostanie uzgodniony przez nas i Najemcę indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli nie zostało to wyraźnie uzgodnione, okres wynajmu rozpoczyna się w przypadku wynajmu na sucho najpóźniej w momencie odbioru/dostawy z magazynu zgodnie z § 3.2.1.1 niniejszych OWS lub, w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich, najpóźniej w momencie świadczenia usług umownych w miejscu wydarzenia Najemcy. Okres najmu kończy się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami stron umowy.

 

3.1.4 Jeśli Najemca zwróci pojazd z opóźnieniem, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia wyższej opłaty za wynajem za ten okres. Oprócz uzgodnionego czynszu za każdy dzień opóźnienia może zostać naliczona pełna dzienna stawka czynszu.

 

3.2 [Realizacja, przekazanie przedmiotu najmu, przeniesienie ryzyka]

 

3.2.1 [W przypadku Najmu Suchego] W odniesieniu do realizacji, przekazania przedmiotu najmu i przeniesienia ryzyka, poniższe postanowienia mają zastosowanie w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku Najmu Suchego:

 

3.2.1.1 W przypadku wynajmu na sucho, towary zostaną dostarczone z naszego magazynu zgodnie z ofertą handlową (tutaj "Magazyn") jest wynajmowany. W przypadku wynajmu "na sucho" Najemca jest zobowiązany do odbioru przedmiotu najmu od Wynajmującego w uzgodnionym terminie na początku okresu najmu.

 

3.2.1.2 W przypadku wynajmu na sucho, Wynajmujący wywiązuje się z umownej części umowy najmu, jeśli udostępni wynajmowany przedmiot w swoim magazynie do odbioru przez Najemcę lub jego dostawcę usług logistycznych w momencie uzgodnionego rozpoczęcia okresu najmu. Przeniesienie ryzyka na najemcę ma miejsce, gdy wynajmujący udostępnia towary w swoim magazynie i w momencie umownego rozpoczęcia okresu najmu. Dotyczy to również sytuacji, gdy najemca odbiera przedmiot najmu dopiero w późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, gdy Wynajmujący przenosi przedmiot najmu lub zleca jego przeniesienie w inne miejsce na żądanie Najemcy. Przejście ryzyka na Najemcę następuje również wtedy, gdy Wynajmujący dostarczy Najemcy przedmiot najmu – w momencie udostępnienia towaru przez Wynajmującego w jego magazynie oraz w momencie umownego rozpoczęcia okresu najmu, nawet jeśli przedmiot najmu wejdzie w posiadanie Najemcy dopiero później.

 

3.2.2 [W przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich] W odniesieniu do realizacji, przekazania przedmiotu najmu i przeniesienia ryzyka, poniższe postanowienia mają zastosowanie w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich:

 

3.2.2.1 W przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich, cena wynajmu jest obliczana z naszego magazynu zgodnie z ofertą handlową (tutaj "Magazyn") jest wynajmowana. W przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich najemca jest zobowiązany do odbioru usług w uzgodnionym terminie.

 

3.2.2.2 W przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich, Wynajmujący wywiąże się z umownej części umowy najmu, jeśli zaoferuje przedmiot najmu do wykonania w uzgodnionym w umowie miejscu wydarzenia w momencie uzgodnionego rozpoczęcia wynajmu zgodnie z umową.

 

3.3 [Ogólne umowy najmu] Poniższe postanowienia są uzgodnione w szczególności (ale nie ostatecznie) w odniesieniu zarówno do przypadku wynajmu na sucho, jak i przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich:

 

3.3.1 Jeżeli Wynajmujący nie jest w stanie nabyć Przedmiotu Najmu lub określonego urządzenia, może on spełnić umowny element Umowy Najmu poprzez dostarczenie równoważnego Przedmiotu Najmu (np. równoważnego typu urządzenia innego producenta), pod warunkiem, że posiada ono równoważne funkcje i/lub właściwości i jest odpowiednie do zwykłego przeznaczenia Przedmiotu Najmu.

 

3.3.2 Opisy lub ilustracje Przedmiotu Najmu w reklamach, na stronach internetowych, w broszurach lub innych dokumentach Wynajmującego lub osób trzecich nie stanowią gwarantowanych cech Przedmiotu Najmu.

 

3.3.3 W momencie przekazania Przedmiotu Najmu Najemca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia Wynajmującemu odbioru Przedmiotu Najmu na odpowiednim pokwitowaniu lub dowodzie dostawy. Wynajmujący jest zobowiązany do przekazania przedmiotu najmu wyłącznie za potwierdzeniem odbioru.

 

3.3.4 Podnajem wynajmowanej nieruchomości jest niedozwolony, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Każdy taki podnajem wymaga uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana z ważnego powodu. W przypadku podnajmu najemca jest zobowiązany do nałożenia na podnajemcę tych samych zobowiązań umownych, którym podlega wobec wynajmującego. W przypadku podnajmu najemca ponosi wewnętrzną odpowiedzialność wobec wynajmującego za szkody w wynajmowanej nieruchomości oraz za inne roszczenia wynajmującego.

 

3.3.5 Najemca musi niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zniszczeniu, uszkodzeniu, nieprawidłowym działaniu, konfiskacie, zajęciu, kradzieży lub utracie przedmiotu najmu. Jeżeli Najemca nie dopełni tego obowiązku lub nie zrobi tego niezwłocznie i doprowadzi to do pogorszenia stanu, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu, Najemca będzie zobowiązany do zrekompensowania Firmie Wynajmującej wszelkich szkód wynikających z zaniechania lub opóźnienia powiadomienia.

 

3.4 [Szczególne obowiązki Najemcy w przypadku wynajmu "na sucho"] Poniższe obowiązki mają zastosowanie w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku wynajmu "na sucho":

 

3.4.1 Wynajmowany przez nas przedmiot musi zostać sprawdzony pod kątem kompletności i funkcjonalności natychmiast po przekazaniu. Późniejsze reklamacje są wykluczone. Przedmiot najmu może być używany wyłącznie w uzgodnionym miejscu (miejscu wydarzenia) i musi być ustawiony w taki sposób, aby w każdej chwili możliwa była kontrola techniczna z naszej strony. Najemca jest zobowiązany do udzielenia wynajmującemu informacji o lokalizacji przedmiotu najmu w dowolnym momencie na żądanie wynajmującego, w formie pisemnej lub tekstowej.

 

3.4.2 Najemca ponosi pełną wyłączną odpowiedzialność za wynajęty przedmiot i jego użytkowanie, a także za wszelkie zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Niniejszym wyjaśnia się, że Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie i rozmieszczenie Przedmiotu Najmu oraz związane z tym ryzyko dla Przedmiotu Najmu, osób i mienia osób trzecich. Wynajmujący nie jest zobowiązany do monitorowania korzystania z przedmiotu najmu przez najemcę ani do instruowania najemcy w tym zakresie.

 

3.4.3 Ponadto, Najemca jest zobowiązany do

 

3.4.3.1 ostrożnego obchodzenia się z wynajmowanymi przedmiotami oraz przestrzegania wszystkich przepisów i zasad technicznych mających zastosowanie do korzystania z wynajmowanych przedmiotów,

 

3.4.3.2 używania przedmiotu najmu wyłącznie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem oraz chronienia go przed uszkodzeniem i utratą w odpowiedni sposób,

 

3.4.3.3 uzyskania wszelkich zezwoleń wymaganych do korzystania z wynajmowanych przedmiotów we własnym zakresie i na własny koszt,

 

3.4.3.4 jeśli jest to konieczne lub zalecane, oddelegowanie profesjonalnie przeszkolonego personelu do obsługi przedmiotu najmu na własny koszt,

 

3.4.3.5 dokonywania lub zlecania dokonywania modyfikacji lub zmian przedmiotu najmu, w szczególności załączników i instalacji, lub usuwania lub dodawania oznaczeń do przedmiotu najmu wyłącznie za uprzednią zgodą,

 

3.4.3.6 zawrzeć wszystkie niezbędne, ale przynajmniej zwyczajowe polisy ubezpieczeniowe dla wynajmowanych przedmiotów i przedstawić ich dowody Wynajmującemu na żądanie, oraz

 

3.4.3.7 podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia, że wynajmowane przedmioty nie zostaną uszkodzone, skradzione lub utracone.

 

3.4.4 Przed samodzielnym korzystaniem z wypożyczonych przedmiotów należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi; w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt.

 

3.4.5 W przypadku kradzieży lub utraty mamy prawo obciążyć Najemcę kosztami wymiany wynajmowanego przedmiotu. W przypadku uszkodzenia mamy prawo obciążyć Najemcę kosztami naprawy w wybranym przez nas warsztacie. Klient ma prawo udowodnić, że nie ponieśliśmy żadnych szkód lub ponieśliśmy mniejsze szkody. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone. Niniejsza umowa ogranicza się do typowych szkód w przypadku normalnych uszkodzeń.

 

3.5 [Szczególne obowiązki najemcy w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich] Poniższe obowiązki mają zastosowanie w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich:

 

3.5.1 Ponieważ w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich, Wynajmujący jest w szczególności, ale nie wyłącznie, odpowiedzialny za ustawienie przedmiotu najmu (por. 1.2 niniejszych OWU), Najemca musi zagwarantować Wynajmującemu następujący dostęp. O ile nie uzgodniono inaczej w indywidualnej umowie, klient jest zobowiązany do zapewnienia dostępu dla techników, dróg załadunku i odpowiednich czasów dostępu do uzgodnionego w umowie miejsca wydarzenia (w tym wszystkich sal wydarzeń, pomieszczeń dostawczych i powiązanych pomieszczeń z przedmiotami najmu) najemcy w odpowiednim czasie (co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem okresu wynajmu i nieprzerwanie do rozpoczęcia wydarzenia) w naszych godzinach pracy. Dostęp zostanie przyznany w rozsądnej proporcji i w zakresie odpowiadającym naszej wydajności. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem.

 

3.5.2 Ponieważ zlecono nam nadzór nad przedmiotem najmu podczas imprezy, Najemca zapewnia nas o niezakłóconym wypełnianiu naszych zadań. W celu uniknięcia wątpliwości, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wydanie i zwrot przenośnych przedmiotów najmu uczestnikom wydarzenia i/lub osobom trzecim podczas wydarzenia, nawet jeśli zostały one wydane przez Wynajmującego w ramach usługi Wynajmującego polegającej na opiece nad wydarzeniem dla Najemcy. Po zakończeniu wydarzenia Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że będziemy w stanie zdemontować i usunąć wynajęte przedmioty bez przeszkód.

 

3.5.3 Bez uprzedniej zgody Wynajmującego, Najemca nie jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w przedmiocie najmu, w szczególności w elementach dodatkowych i instalacjach, ani do umieszczania lub usuwania oznaczeń na przedmiocie najmu.

 

3.5.4 Jeśli wypożyczone przedmioty są wydawane uczestnikom wydarzenia i/lub osobom trzecim, jesteśmy uprawnieni do obciążenia Najemcy kosztami wymiany wypożyczonego przedmiotu w przypadku kradzieży lub utraty. W takiej sytuacji jesteśmy również uprawnieni do obciążenia Najemcy kosztami naprawy w wybranym przez nas warsztacie w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia wydanych przedmiotów najmu. Klient ma prawo udowodnić, że nie ponieśliśmy żadnych szkód lub ponieśliśmy mniejsze szkody. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone. Niniejsza umowa ogranicza się do typowych szkód w przypadku normalnych uszkodzeń.

 

3.6 [Zwrot przedmiotu najmu] W przypadku najmu "na sucho", Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu (o ile w zamówieniu nie zastrzeżono inaczej) do naszego magazynu najpóźniej do godziny 12:00 w południe dnia kalendarzowego następującego po ostatnim dniu okresu najmu zgodnie z § 3.2.1.1 niniejszych OWU. Jeśli czas zwrotu zostanie przekroczony o więcej niż jedną godzinę, klient będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości jednodniowego czynszu za każdy dzień za okres przekraczający okres najmu, jeśli mogliśmy wynająć przedmiot najmu innemu podmiotowi. Klient ma prawo udowodnić, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy mniejszą szkodę. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Najemca jest zobowiązany do przekazania wynajmującemu przedmiotu najmu po zakończeniu okresu najmu w stanie, w jakim przedmiot najmu znajdował się w momencie przekazania go najemcy. Za stan istniejący w chwili przekazania przedmiotu najmu najemcy uważa się stan, w jakim znajdował się on w chwili przekazania najemcy. Normalne zużycie i zwyczajowe zużycie przedmiotu najmu, o ile wynikają one z umownego i zamierzonego użytkowania, nie są brane pod uwagę.

 

3.7 [Ogólne prawo dostępu] Wynajmujący jest uprawniony w każdym czasie do żądania dostępu do przedmiotu najmu oraz do przeprowadzenia kontroli przedmiotu najmu lub zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli osobie trzeciej. Po uprzednim powiadomieniu Najemcy, Wynajmujący jest uprawniony do kontroli Przedmiotu Najmu lub zlecenia takiej kontroli osobie trzeciej w każdym czasie na własny koszt, jeżeli nie ograniczy to umownego korzystania z Przedmiotu Najmu przez Najemcę w stopniu większym niż nieznaczny. Najemca jest zobowiązany do współpracy. Jeżeli jest to konieczne w celu uniknięcia nagłego niebezpieczeństwa, Wynajmujący może również skontrolować przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia i, jeżeli jest to absolutnie konieczne, natychmiast go wyłączyć.

 

3.8 [Stan przedmiotu najmu] Użyteczność przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem leży wyłącznie w zakresie ryzyka i odpowiedzialności Najemcy. Odchylenia przedmiotu najmu od ilustracji lub opisów w broszurach Wynajmującego prowadzą do roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń odszkodowawczych ze strony Najemcy tylko wtedy, gdy powoduje to nieznaczne pogorszenie użyteczności. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu najmu do celu zamierzonego przez najemcę, ani za fakt, że najemca może korzystać z przedmiotu najmu bez niezbędnych zezwoleń. Roszczenia najemcy z tytułu oczywistych wad przedmiotu najmu są wykluczone, jeżeli nie zostaną one zgłoszone wynajmującemu na piśmie w ciągu trzech (3) dni od odbioru przedmiotu najmu.

 

3.9 [Opóźnienie w dostarczeniu] W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu najmu lub dostarczenia wadliwego przedmiotu najmu, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wobec – wyłącznie za koszty niezbędnego zamówienia zastępczego, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony –. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone.

 

3.10 [Uwagi i zalecenia] We wszystkich przypadkach zalecamy wynajęcie sprzętu zastępczego dla wypożyczonych przedmiotów, aby w przypadku awarii technicznej wypożyczonego przedmiotu impreza klienta nie była zagrożona.

 

3.11 [Dodatkowe usługi Wynajmującego w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich] Oprócz wynajmu przedmiotu najmu, Wynajmujący świadczy dodatkowe (techniczne) usługi w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich ("usługi") w ramach najmu (w szczególności, ale nie wyłącznie, dostawa, montaż przedmiotów najmu, nadzór nad przedmiotami najmu/techniką eventową podczas eventu Najemcy, demontaż przedmiotów najmu po zakończeniu eventu oraz transport zwrotny przedmiotów najmu do Wynajmującego). Dokładne szczegóły tych usług są określone w umowie pomiędzy stronami zgodnie z § 2 niniejszych OWU. Wynajmujący świadczy dodatkowe usługi poza najmem (przekazanie do używania loco magazyn) tylko wtedy, gdy takie usługi zostały uzgodnione odrębnie w zamian za dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli Najemca zleci wykonanie usług dodatkowych, takich jak dostawa, montaż, wzniesienie lub instalacja systemu lub montaż, wzniesienie lub instalacja poszczególnych elementów wyposażenia, a Wynajmujący je wykona, zastosowanie mają poniższe postanowienia.

 

3.11.1 Jeżeli usługi są świadczone nieodpłatnie przez Wynajmującego, do takich prac mają zastosowanie następujące postanowienia:

 

3.11.1.1 Jeżeli dodatkowe usługi są świadczone bezpłatnie przez Wynajmującego, są to zwykłe przysługi. W takim przypadku Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne.

 

3.11.1.2 W takim przypadku odpowiedzialność Wynajmującego będzie ograniczona do kwoty objętej jego ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3.11.2 Jeżeli Wynajmujący świadczy odpłatne usługi –, takie jak dostawa, instalacja, montaż lub instalacja przedmiotu najmu, a także demontaż i transport zwrotny –, do prac tych stosuje się następujące postanowienia:

 

3.11.2.1 Świadcząc usługi takie jak dostawa, instalacja, montaż, montaż, demontaż i/lub transport zwrotny wynajmowanych przedmiotów, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności ani jako operator, ani jako organizator, ani jako kierownik techniczny wydarzenia.

 

3.11.2.2 Odpowiedzialność za szkody podlega ograniczeniu odpowiedzialności zgodnie z § 8 niniejszych AMB.

 

3.11.2.3 Wynajmujący może korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców) w celu świadczenia dodatkowych usług.

 

3.11.3 W odniesieniu do usług, o których mowa w § 3.11 niniejszych OWH, § 5 niniejszych OWH stosuje się odpowiednio w przypadku wynajmu i obsługi wydarzeń bezpośrednich.

§ 4 Zapewnienie dostępu do oprogramowania dla wydarzeń wirtualnych

4.1 Zapewniając dostęp do oprogramowania na potrzeby wydarzeń wirtualnych, Wynajmujący zapewnia korzystanie z wirtualnej sali konferencyjnej Wynajmującego za pośrednictwem różnych zewnętrznych dostawców oprogramowania przez ograniczony czas. Umożliwia to Najemcy korzystanie z tej cyfrowej sali Wynajmującego na potrzeby własnych wydarzeń cyfrowych przez uzgodniony okres. Żadne dane dostępowe do oprogramowania stron trzecich ani prawa licencyjne do oprogramowania stron trzecich nie są dostarczane ani udostępniane najemcy. Wynajmujący powinien raczej skonfigurować

 

§ Najemca skonfiguruje pokój cyfrowy i zapewni Najemcy dostęp do niego na czas uzgodnionego Wirtualnego Wydarzenia, wysyłając Najemcy link do przeglądarki internetowej przed wydarzeniem, zgodnie z ustaleniami, tak aby Najemca mógł zaprosić uczestników wydarzenia.

 

4.2 Dokładne szczegóły tych usług są określone w umowie między stronami zgodnie z § 2 niniejszych OWS. Prawa i obowiązki wynikające z tej części umowy podlegają przepisom ustawowym i sądowym, chyba że niniejsze OWS zawierają skuteczne odstępstwo.

§ 5 Nadzór nad wydarzeniami

5.1 Podczas organizacji wydarzeń Wynajmujący będzie świadczyć usługi na wydarzeniach Najemcy tylko wtedy, gdy Najemca chce korzystać z własnej technologii wydarzeń. Ponadto Najemca zobowiązuje się do.

 

5.2 Dokładne szczegóły tych usług są określone w umowie między stronami zgodnie z § 2 niniejszych OWS. Prawa i obowiązki wynikające z tej części umowy podlegają przepisom ustawowym i sądowym, chyba że niniejsze OWS (w szczególności, ale nie wyłącznie, § 5.3 niniejszych OWS) zawierają skuteczne odstępstwo.

 

5.3 Wynajmujący jest uprawniony do zmiany sposobu świadczenia Usług, o ile zmiana ta jest konieczna ze względów prawnych, technicznych lub ważnych przyczyn operacyjnych, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do żadnych szkodliwych odchyleń od standardów jakości Usług należnych na podstawie niniejszej Umowy w zakresie tego, co jest prawnie i faktycznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Wynajmujący poinformuje Najemcę o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wynajmujący może w dowolnym momencie skorzystać z usług spółek powiązanych lub osób trzecich w celu świadczenia usług objętych umową. Wykorzystanie osób trzecich do świadczenia usług nie zwalnia Wynajmującego z jego zobowiązań wynikających z odpowiedniego stosunku umownego z Najemcą.

 

5.4 Najemca zapewni Wynajmującemu wszelką uzasadnioną współpracę i pomoc wymaganą do świadczenia odpowiednich usług w ramach niniejszej Umowy, w szczególności zapewniając dostęp do pracowników i pomieszczeń oraz zapewniając niezbędny sprzęt, oprogramowanie lub inne zasoby. Jeżeli Najemca naruszy którekolwiek z tych zobowiązań zgodnie z punktem 5.4 niniejszych OWS, zwolni to Wynajmującego z obowiązku świadczenia usługi, której to dotyczy, tak długo, jak naruszenie będzie trwało, a usługa stanie się w wyniku tego niemożliwa lub znacznie utrudniona. Najemca poniesie uzasadnione dodatkowe koszty poniesione przez Wynajmującego w związku ze świadczeniem usług w wyniku tego naruszenia.

§ 6 Wynagrodzenie i warunki płatności

6.1 Oferowane wynagrodzenie (które oprócz czynszu obejmuje również wynagrodzenie za usługi, w zależności od elementu usługi) jest wiążące. Wynagrodzenie opiera się na umowie podstawowej. Indywidualna korekta ceny może zostać uzgodniona na podstawie wyraźnego porozumienia przed zawarciem umowy. W naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień i, w stosownych przypadkach, cennikach, podajemy przedsiębiorcom wyłącznie ceny netto. Ustawowy podatek od wartości dodanej jest wykazywany oddzielnie na fakturze według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury i jest również naliczany według stawki ustawowej.

 

6.2 Kwoty na fakturze są zawsze wymagalne natychmiast i muszą zostać zapłacone w całości przelewem bankowym przez Najemcę w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania faktury. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Decydujące znaczenie dla terminowości płatności ma zaksięgowanie środków na naszym koncie biznesowym (zgodnie z fakturą). Jesteśmy jednak upoważnieni w dowolnym momencie, nawet w kontekście trwających relacji biznesowych, do wykonania dostawy lub usługi w całości lub w części wyłącznie za zaliczką. Odpowiednią rezerwację zgłosimy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia.

 

6.3 Po upływie wyżej wymienionego terminu płatności Najemca popada w zwłokę bez wezwania ze strony –. W okresie zwłoki od ceny zakupu naliczane są odsetki według obowiązującej ustawowej stopy odsetek za zwłokę. W przypadku konsumentów jest to 5 % rocznie, przy czym zastrzegamy sobie prawo do żądania wyższych odsetek za zwłokę. Zastrzegamy sobie również prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. Nasze roszczenie do komercyjnych odsetek za zwłokę (§ 353 HGB) wobec sprzedawców pozostaje nienaruszone.

 

6.4 Potrącenie wzajemnych roszczeń najemcy lub wstrzymanie płatności z powodu takich roszczeń jest dozwolone tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone lub wynikają z tego samego zamówienia, na podstawie którego dokonano danego wynajmu.

 

6.5 Wynajmujący jest uprawniony do wykonania lub świadczenia zaległych dostaw lub usług wyłącznie za zapłatą z góry lub złożeniem zabezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach, które mogą znacznie obniżyć zdolność kredytową Najemcy i które zagrażają spłacie zaległych roszczeń Wynajmującego przez Najemcę wynikających z danego stosunku umownego (w tym z innych indywidualnych zamówień, do których ma zastosowanie ta sama umowa ramowa).

§ 7 Odpowiedzialność najemcy za szkody powstałe z jego winy

7.1 Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w wynajmowanym mieniu w zakresie, w jakim ponosi za nie winę.

 

7.2 Jeżeli Najemca wypowie umowę najmu lub odmówi przyjęcia usługi Wynajmującego z jakiegokolwiek innego powodu lub nie zapłaci wynagrodzenia z góry w odpowiednim terminie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu zryczałtowanego odszkodowania za straty jako rekompensaty za poniesione wydatki i zmniejszone możliwości wynajmu nieruchomości innym podmiotom zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 

7.3 Tylko w przypadku, gdy miejsce świadczenia usług PCS Wynajmującego znajduje się na terenie Niemiec, Najemca może odstąpić od umowy najmu do trzydziestu (30) dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Wynajmującego na rzecz Najemcy (dotyczy to usług PCS Najemcy).

 

(i) Wynajem na sucho: rozpoczęcie wynajmu,

 

(ii) Wynajem i obsługa wydarzeń bezpośrednich: rozpoczęcie wynajmu,

 

(iii) Dostęp do oprogramowania dla Wydarzeń Wirtualnych: data rozpoczęcia Wydarzenia Wirtualnego oraz

 

(iv) Nadzór nad wydarzeniami: Rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz klienta (zwane dalej "Świadczenie usług w dniu rozpoczęcia pracy")) jest możliwe bezpłatnie.

 

Następnie naliczane są następujące opłaty za anulowanie:

 

25 % wynagrodzenia do 14 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi,

 

50 % wynagrodzenia do 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi,

 

75 % wynagrodzenia do 3 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi,

 

100 % wynagrodzenia na 3 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi.

§ 8 Rękojmia, odszkodowanie, odpowiedzialność wynajmującego, termin przedawnienia

8.1 O ile niniejsze OWS, w tym poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, ponosimy odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami prawa.

 

8.2 – ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w zakresie odpowiedzialności opartej na winie w przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne sprawy; nieznaczne naruszenie obowiązków), wyłącznie w następujących przypadkach

 

8.2.1 za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,

 

8.2.2 za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, typowo występujące szkody.

 

8.3 Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z § 8.2 niniejszych warunków mają również zastosowanie do naruszeń obowiązków przez lub na rzecz osób, za których winę ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie mają one zastosowania, jeśli podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości towarów oraz w przypadku roszczeń najemcy wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

8.4 Jeśli udzielamy informacji technicznych lub działamy w charakterze doradcy, a te informacje lub porady nie są częścią uzgodnionego w umowie zakresu usług należnych od nas, odbywa się to bezpłatnie i jako zwykła przysługa, a zatem z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

8.5 W ramach świadczenia usług specjalnych (np. praca, dostawa, instalacja, montaż lub instalacja towarów i elementów dostawy) nie ponosimy odpowiedzialności za takie prace wykonywane przez nasz personel lub innych zastępców, o ile prace te nie są bezpośrednio związane z usługami specjalnymi lub zostały zorganizowane przez Najemcę.

 

8.6 Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i
-Ograniczenia te obowiązują w takim samym zakresie na rzecz naszych organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych zastępców.

 

8.7 W odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszych OWS zastosowanie mają następujące postanowienia: Jeżeli Wynajmujący nie świadczy usług w sposób prawidłowy (w tym w przypadku opóźnień lub wad jakościowych), Wynajmujący usunie wadę w rozsądnym terminie po otrzymaniu pisemnego powiadomienia. Jeżeli Wynajmujący nie uczyni tego w tym terminie, Najemca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia należnego za tę usługę za dany okres. Inne roszczenia Najemcy z tytułu tego naruszenia obowiązku w przypadku usług są wykluczone. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas świadczenia usług lub w inny sposób w związku z niniejszą umową wyłącznie z tytułu staranności, którą Wynajmujący zachowuje we własnych sprawach. Wynajmujący w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze (w tym utratę zysku lub szkody związane z przerwaniem działalności) w związku z usługami. Odpowiedzialność Wynajmującego wynikająca z Usług lub w związku z nimi jest ograniczona łącznie do kwoty równej części wynagrodzenia przypadającego na Usługi. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do umyślnego działania Wynajmującego lub w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

 

8.8 Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich usług PCS: Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania lub za opóźnienia w wykonaniu w zakresie, w jakim są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (w szczególności, ale nie wyłącznie, zakłóceniami operacyjnymi wszelkiego rodzaju, trudnościami w pozyskiwaniu materiałów lub energii, opóźnieniami w transporcie, strajki, pandemie, zgodne z prawem lokauty, niedobory siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, środki urzędowe lub niedostarczenie lub niedostarczenie przez dostawców prawidłowych lub terminowych dostaw), za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudnią lub uniemożliwią Wynajmującemu dostawę lub wykonanie, a przeszkoda nie ma jedynie charakteru przejściowego, Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku przeszkód o charakterze tymczasowym, okresy dostawy lub wykonania zostaną przedłużone lub daty dostawy lub wykonania zostaną przesunięte o okres trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Jeżeli w wyniku opóźnienia nie można racjonalnie oczekiwać, że najemca przyjmie dostawę lub usługę, może on odstąpić od umowy w drodze natychmiastowego pisemnego oświadczenia skierowanego do wynajmującego.

§ 9 Postanowienia końcowe, wybór prawa i miejsca jurysdykcji

9.1 Miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba, chyba że powyższe postanowienia lub potwierdzenie zamówienia stanowią inaczej.

 

9.2 Jeżeli Najemca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub nie posiada ogólnej jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec, miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków handlowych między Wynajmującym a Najemcą będzie, według uznania Wynajmującego, Berlin lub siedziba Najemcy. W takich przypadkach Berlin będzie jednak wyłącznym miejscem jurysdykcji dla działań prawnych przeciwko Wynajmującemu. Niniejsze postanowienie nie narusza obowiązkowych przepisów ustawowych dotyczących wyłącznego miejsca jurysdykcji.

 

9.3 Stosunki między Wynajmującym a Najemcą podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności prawa ONZ.

 

9.4 W zakresie, w jakim umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Dostaw zawierają luki, uznaje się, że te prawnie skuteczne postanowienia zostały uzgodnione w celu wypełnienia tych luk, które strony umowy uzgodniłyby zgodnie z celami gospodarczymi umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw, gdyby były świadome luki.

 

9.5 Jeżeli jedno z niniejszych postanowień będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem najbardziej zbliżonym do intencji stron w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

Ogólne warunki sprzedaży PCS Vertriebs- und Service GmbH

Status grudzień 2021 r.

Jeśli w poniższych warunkach nie wprowadzono rozróżnienia na płeć, zrobiono to wyłącznie w celu ułatwienia czytania tych warunków, a nie w sposób osądzający.

§ 1 Ważność

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "AVB") mają zastosowanie do wszystkich naszych relacji biznesowych w zakresie sprzedaży z naszymi klientami (zwanymi dalej "Kupujący" lub "Klient"). Nasze OWS mają zastosowanie do przedsiębiorców; wyjątki istnieją tylko wtedy, gdy w odpowiedniej klauzuli dokonano wyraźnego rozróżnienia.

 

1.2 OWS mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy rzeczy ruchomych (zwanych dalej "Towary"), niezależnie od tego, czy sami produkujemy towary, czy też nabywamy je od dostawców (§§ 433, 650 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, OWS w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia przez Kupującego lub w każdym razie w wersji ostatnio przekazanej mu w formie tekstowej, mają również zastosowanie jako umowa ramowa dla podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku. Jeśli nasze produkty zawierają oprogramowanie lub literaturę, użytkownik otrzymuje nieograniczone, niewyłączne prawo do korzystania z nich, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej. Zastosowanie mają specjalne warunki licencyjne i inne warunki producenta, a także przepisy dotyczące praw autorskich.

 

1.3 Ponadto możliwe jest zawarcie oddzielnej umowy serwisowej i umowy instalacyjnej. Należy o to wystąpić indywidualnie wraz z ofertą zgodnie z § 2 niniejszych OWU. W tym celu zostanie zawarta odrębna umowa, o której mowa poniżej. Możliwe jest również zawarcie umowy instalacyjnej. Należy o to wystąpić indywidualnie wraz z ofertą zgodnie z § 2 niniejszych OWH. W tym celu zawierana jest odrębna umowa, o której mowa poniżej.

 

1.4 Nasze OWH mają zastosowanie wyłącznie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraziliśmy wyraźną zgodę na ich obowiązywanie. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli realizujemy dostawę do Kupującego bez zastrzeżeń, znając Ogólne Warunki Kupującego. Indywidualne umowy zawierane z Kupującym w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie będą miarodajne dla treści takich umów.

 

1.5 Istotne prawnie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Kupującego w związku z umową (np. wyznaczenie terminu, zawiadomienie o wadach, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny) muszą być składane w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legitymacji strony zgłaszającej, pozostają nienaruszone.

 

1.6 Odniesienia do ważności przepisów ustawowych służą wyłącznie celom wyjaśniającym. Nawet bez takiego wyjaśnienia, przepisy ustawowe będą miały zastosowanie, chyba że zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWH.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty handlowe w odniesieniu do wszystkich usług zgodnie z § 1.2 niniejszych OWH zawsze podlegają zmianom i nie są wiążące ("zaproszenie do udziału w referendum"), chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie zadeklarowaliśmy wiążący skutek. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy przekazaliśmy – katalogi, dokumentację techniczną (w szczególności, ale nie wyłącznie, rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN i/lub ISO), inne opisy produktów lub dokumenty, w tym w formie elektronicznej, w celu
do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie. Opisy przedmiotów najmu, usług i dostępu do oprogramowania w naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień itp. są jedynie przybliżone. Jeśli nie jest możliwe pozyskanie przez wynajmującego jednego lub wszystkich przedmiotów najmu lub dostępu do oprogramowania, wynajmujący może wywiązać się z części umowy dotyczącej najmu lub części umowy dotyczącej dostępu do oprogramowania, dostarczając równoważny przedmiot najmu (np. równoważny typ urządzenia innego producenta) lub równoważny dostęp do oprogramowania (np. od równoważnego dostawcy oprogramowania innego producenta), pod warunkiem, że ma on równoważne funkcje i/lub właściwości i jest odpowiedni do zwykłego celu przedmiotu najmu lub dostępu do oprogramowania.

 

2.2 Przyjęcie naszej oferty handlowej zgodnie z § 2.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przez Najemcę dopiero wówczas (o ile nie ma zastosowania wyjątek zgodnie z § 2.1 zdanie 1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) uznaje się za wiążącą ofertę zawarcia umowy ("Voferta wydajności"). O ile w ofercie umowy nie określono inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia tej oferty umowy w ciągu czternastu (14) dni od jej otrzymania przez nas.

 

2.3 Prawnie wiążąca umowa zostanie zawarta wyłącznie poprzez nasze pisemne potwierdzenie zamówienia lub poprzez nasze faktyczne wykonanie względem najemcy ("Akceptacja umowy").

§ 3 Czas dostawy i opóźnienie w dostawie

3.1 O ile nie uzgodniono na piśmie stałego terminu lub stałej daty, nasze dostawy i usługi będą świadczone w okresie około trzydziestu (30) dni roboczych od zawarcia umowy.

 

3.2 Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności (niedostępność usługi), niezwłocznie poinformujemy o tym Kupującego i jednocześnie poinformujemy go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeżeli usługa nie będzie również dostępna w nowym terminie dostawy, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia już zapłacone przez Kupującego. Za przypadek niedostępności usługi w tym znaczeniu uznaje się w szczególności brak terminowej dostawy przez naszego dostawcę, jeżeli zawarliśmy zgodną transakcję zabezpieczającą, ani my, ani nasz dostawca nie ponosimy winy lub nie jesteśmy zobowiązani do zamówienia w danym przypadku.

 

3.3 Wystąpienie opóźnienia w dostawie określa się zgodnie z przepisami prawa. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie od podstawy prawnej (w szczególności w przypadku zwłoki, wad lub innych naruszeń obowiązków), jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

 

3.4 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do naszej odpowiedzialności za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie, za gwarantowane cechy, za uszkodzenie życia, kończyny lub zdrowia lub na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

3.5 Prawa Kupującego zgodnie z § 8 niniejszych OWS oraz nasze prawa ustawowe, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku wykonania (np. z powodu niemożności lub nieracjonalności wykonania i/lub późniejszego spełnienia), pozostają nienaruszone.

§ 4 Dostawa, przeniesienie ryzyka, przyjęcie, brak przyjęcia

4.1 Dostawa zostanie zrealizowana z naszego magazynu (zgodnie z ofertą umowną), który jest również miejscem realizacji dostawy i wszelkich późniejszych świadczeń. Na żądanie i koszt Kupującego towary zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż do miejsca przeznaczenia). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju wysyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy wysyłki, opakowania).

 

4.2 Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej z chwilą wydania przedmiotu dostawy. Jednakże w przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi już w momencie dostawy towarów do spedytora, przewoźnika lub osoby lub organizacji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeśli uzgodniono przyjęcie, będzie to decydujące dla przeniesienia ryzyka. We wszystkich innych aspektach, przepisy ustawowe o umowach o dzieło i umowach o świadczenie usług stosuje się odpowiednio do uzgodnionego odbioru. Jeżeli Kupujący zwleka z odbiorem, uznaje się to za równoznaczne z przekazaniem lub odbiorem.

 

4.3 W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze, braku współpracy lub opóźnienia dostawy z innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania za wynikłe szkody, w tym dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania).

 

Dowód wyższych szkód i nasze roszczenia ustawowe (w szczególności zwrot dodatkowych wydatków, rozsądne odszkodowanie, anulowanie) pozostają nienaruszone; jednakże kwota ryczałtowa zostanie skompensowana z dalszymi roszczeniami pieniężnymi. Kupujący jest uprawniony do udowodnienia, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie niższą szkodę niż powyższa kwota ryczałtowa.

 

4.4 Poniższe ma zastosowanie do przedsiębiorców jako kupujących: Koszty magazynowania po przeniesieniu ryzyka ponosi Kupujący. W przypadku magazynowania przez Sprzedającego koszty magazynowania wynoszą 0,25 % kwoty faktury przedmiotów dostawy, które mają być magazynowane, za każdy tydzień, który upłynął. Zastrzegamy sobie prawo do żądania i udowodnienia dalszych lub niższych kosztów magazynowania.

§ 5 Ceny i warunki płatności

5.1 O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązują nasze ceny aktualne w momencie zawarcia umowy, loco magazyn, powiększone o ustawowy podatek VAT.

 

5.2 W przypadku sprzedaży wysyłkowej (zgodnie z § 4.1) niniejszych OWS, Kupujący ponosi koszty transportu z magazynu oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportowego wymaganego przez Kupującego. Koszty i cena zakupu wynikają z umowy zgodnie z § 2 niniejszych OWS. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Kupujący.

 

5.3 Cena zakupu jest zawsze natychmiast wymagalna i musi zostać w całości zapłacona przez kupującego przelewem bankowym (metoda płatności) w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania faktury. Fakturę wyślemy pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Decydujące znaczenie dla terminowości płatności ma zaksięgowanie środków na naszym koncie biznesowym (zgodnie z fakturą). Jesteśmy jednak upoważnieni w dowolnym momencie, nawet w ramach trwających stosunków handlowych, do realizacji dostawy w całości lub w części wyłącznie za zaliczką. Odpowiednią rezerwację zgłosimy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia.

 

5.4 Po upływie wyżej wymienionego terminu płatności nabywca popada w zwłokę bez wezwania ze strony –. W okresie zwłoki od ceny zakupu naliczane są odsetki według obowiązującej ustawowej stopy procentowej za zwłokę. W przypadku konsumentów jest to 5 % rocznie, przy czym zastrzegamy sobie prawo do żądania wyższych odsetek za zwłokę. Zastrzegamy sobie również prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. Nasze roszczenie do komercyjnych odsetek za zwłokę (§ 353 HGB) wobec sprzedawców pozostaje nienaruszone.

 

5.5 Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie zostało prawnie ustalone, uznane przez nas lub jest przez nas bezsporne. W przypadku wad dostawy, prawa Kupującego pozostają nienaruszone, w szczególności zgodnie z § 7.6 zdanie 2 niniejszych OWS.

 

5.6 Jeżeli po zawarciu umowy (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego) okaże się, że nasze roszczenie do ceny zakupu jest zagrożone z powodu niezdolności nabywcy do zapłaty, będziemy uprawnieni do odmowy spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi, a – będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu terminu, jeśli ma to zastosowanie (§ 321 BGB). W przypadku umów dotyczących produkcji towarów niewymienialnych (produktów niestandardowych) możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie natychmiastowym; przepisy ustawowe dotyczące możliwości odstąpienia od wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone.

§ 6 Zastrzeżenie własności

6.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanych towarów do czasu pełnej zapłaty wszystkich naszych obecnych i, w przypadku przedsiębiorców, przyszłych roszczeń wynikających z umowy kupna i trwających stosunków handlowych (roszczenia zabezpieczone).

 

6.2 Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani przewłaszczane na zabezpieczenie przed całkowitą spłatą zabezpieczonych roszczeń. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do należących do nas towarów (np. zajęcie).

 

6.3 W przypadku naruszenia umowy przez przedsiębiorcę jako kupującego, w szczególności w przypadku niezapłacenia należnej ceny zakupu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do żądania zwrotu towarów na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie zwrotu towarów nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; jesteśmy raczej uprawnieni do żądania jedynie zwrotu towarów i zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy kupującemu rozsądny termin płatności lub jeśli wyznaczenie takiego terminu jest zbędne zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

6.4 Do czasu odwołania zgodnie z © poniżej, Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku zastosowanie mają dodatkowo następujące postanowienia:

 

(a) Zastrzeżenie własności obejmuje pełną wartość produktów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów, przy czym jesteśmy uważani za producenta. Jeśli w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich, ich prawo własności pozostaje, nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowej przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. We wszystkich innych aspektach do powstałego produktu stosuje się to samo, co do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności.

 

(b) Kupujący niniejszym ceduje na nas jako zabezpieczenie wszelkie roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towaru lub produktu w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z powyższym ustępem. Akceptujemy cesję. Zobowiązania Kupującego określone w § 6.2 niniejszych Warunków obowiązują również w odniesieniu do scedowanych roszczeń.

 

(c) Kupujący pozostaje upoważniony do dochodzenia roszczenia oprócz nas. Zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności tak długo, jak długo Kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas, nie ma niedoboru w jego zdolności płatniczej i nie dochodzimy zastrzeżenia własności poprzez wykonanie prawa zgodnie z § 6.3. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby kupujący poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał wszelkie informacje niezbędne do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. W takim przypadku jesteśmy również uprawnieni do cofnięcia upoważnienia kupującego do odsprzedaży i przetwarzania towarów z zastrzeżeniem własności.

 

(d) Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie kupującego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

§ 7 Gwarancja, wady materiałowe

7.1 Przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw kupującego w przypadku wad rzeczowych i wad prawnych (w tym nieprawidłowej i krótkiej dostawy, a także niewłaściwego montażu lub wadliwej instrukcji montażu), chyba że poniżej określono inaczej. We wszystkich przypadkach szczególne przepisy ustawowe pozostają nienaruszone w przypadku ostatecznej dostawy nieprzetworzonych towarów do konsumenta, nawet jeśli konsument dokonał ich dalszego przetworzenia (regres dostawcy zgodnie z §§ 478 BGB). Roszczenia wynikające z regresu dostawcy są wykluczone, jeśli wadliwe towary zostały dalej przetworzone przez kupującego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez instalację w innym produkcie.

 

7.2 Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie jakości towarów. Wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały przez nas podane do wiadomości publicznej (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawarcia umowy, uznaje się za umowę dotyczącą jakości towarów.

 

7.3 O ile jakość nie została uzgodniona, należy ocenić zgodnie z przepisami ustawowymi, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 (1) zdanie 2 i 3 BGB). Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe), na które przedsiębiorca jako kupujący nie zwrócił naszej uwagi jako decydujące o jego zakupie.

 

7.4 Zasadniczo nie ponosimy odpowiedzialności za wady, o których Kupujący wiedział lub których nie był świadomy w momencie zawarcia umowy z powodu rażącego niedbalstwa (§ 442 BGB). Ponadto roszczenia Kupującego z tytułu wad zakładają, że wypełnił on swoje ustawowe obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad (§§ 377, 381 HGB). W przypadku materiałów budowlanych i innych towarów przeznaczonych do montażu lub innego dalszego przetworzenia, kontrola musi być zawsze przeprowadzona bezpośrednio przed przetworzeniem. Jeśli wada zostanie wykryta podczas dostawy, kontroli lub w późniejszym czasie, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie. W każdym przypadku oczywiste wady muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu czterech (4) dni roboczych od dostawy, a wady nierozpoznawalne podczas kontroli w tym samym terminie od ich wykrycia. Jeśli Kupujący nie przeprowadzi prawidłowej kontroli i/lub nie zgłosi wad, nasza odpowiedzialność za wadę niezgłoszoną lub niezgłoszoną w terminie lub niezgłoszoną prawidłowo zostanie wyłączona zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

7.5 Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, możemy początkowo zdecydować, czy zrealizować dostawę poprzez usunięcie wady (późniejsza poprawa), czy poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza). Nasze prawo do odmowy późniejszego spełnienia świadczenia zgodnie z warunkami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

 

7.6 Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego wykonania zobowiązania od zapłaty przez Kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący będzie jednak uprawniony do zatrzymania rozsądnej części ceny zakupu proporcjonalnie do wady.

 

7.7 Kupujący zapewni nam czas i możliwości wymagane do późniejszego wykonania zobowiązania, w szczególności do przekazania odrzuconych towarów do celów kontroli. W przypadku dostawy zastępczej Kupujący zwróci nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami prawa. Późniejsze spełnienie świadczenia nie obejmuje usunięcia wadliwego przedmiotu lub jego ponownej instalacji, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jego instalacji.

 

7.8 Poniesiemy lub zwrócimy koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, a także wszelkie koszty demontażu i montażu, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli wada rzeczywiście istnieje. W przeciwnym razie możemy żądać od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wadliwości nie był rozpoznawalny dla Kupującego.

 

7.9 W nagłych przypadkach, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnym szkodom, Kupujący ma prawo do samodzielnego usunięcia wady i żądania od nas rekompensaty za obiektywnie niezbędne w tym celu wydatki. Spółka musi zostać niezwłocznie powiadomiona, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, o każdej takiej samodzielnej naprawie. Prawo do samodzielnego naprawienia szkody nie istnieje, jeśli zgodnie z przepisami prawa bylibyśmy uprawnieni do odmowy późniejszego spełnienia świadczenia.

 

7.10 Jeśli późniejsza realizacja nie powiodła się lub rozsądny termin wyznaczony przez kupującego na późniejszą realizację upłynął bezskutecznie lub jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub obniżyć cenę zakupu. W przypadku nieistotnej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy.

 

7.11 Roszczenia Kupującego o odszkodowanie lub zwrot daremnych wydatków istnieją również w przypadku wad wyłącznie zgodnie z § 8 niniejszych OWS i są wyłączone w pozostałym zakresie.

§ 8 Inna odpowiedzialność

8.1 O ile niniejsze OWS, w tym poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, ponosimy odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami prawa.

8.2 – ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w zakresie odpowiedzialności opartej na winie w przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne sprawy; nieznaczne naruszenie obowiązków), wyłącznie w następujących przypadkach

8.2.1 za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,

8.2.2 za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, typowo występujące szkody.

8.3 Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z § 8.2 niniejszych warunków obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub na rzecz osób, za których winę odpowiadamy zgodnie z przepisami prawa. Nie mają one zastosowania, jeśli podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości towarów oraz w przypadku roszczeń Kupującego wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.4 Kupujący może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę z powodu naruszenia obowiązków, które nie polega na wadzie, tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązków. Swobodne prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 BGB) jest wykluczone. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie mają wymogi ustawowe i konsekwencje prawne.

§ 9 Przedawnienie

9.1 Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynikających z wad materiałowych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru.

 

9.2 Powyższe terminy przedawnienia wynikające z ustawy o sprzedaży mają również zastosowanie do umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego, które opierają się na wadzie towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby do krótszego terminu przedawnienia w poszczególnych przypadkach. Jednakże roszczenia odszkodowawcze Kupującego zgodnie z § 8.2 zdanie 1 i zdanie 2 (a) niniejszych Warunków oraz zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt przedawniają się wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§ 10 Postanowienia końcowe, wybór prawa i miejsca jurysdykcji

10.1 Niniejsze OWS oraz stosunek umowny pomiędzy nami a Kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

10.2 Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji – i międzynarodowej dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba w Berlinie. To samo ma zastosowanie, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. Jednakże we wszystkich przypadkach będziemy również uprawnieni do wniesienia powództwa w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWS lub nadrzędną umową indywidualną lub w ogólnej jurysdykcji Kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.

 

10.3 O ile dana umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Dostaw zawierają luki, uznaje się, że te prawnie skuteczne postanowienia zostały uzgodnione w celu wypełnienia tych luk, które strony umowy uzgodniłyby zgodnie z celami gospodarczymi umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw, gdyby były świadome luki.

 

10.4 Jeżeli jedno z niniejszych postanowień będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem najbardziej zbliżonym do intencji stron w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

Czekamy na Twoją aplikację!

Wystarczy przesłać nam krótkie zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: Gunnar Hermenau
hermenau@konferenztechnik.de

Prosimy o przesyłanie aplikacji w formacie PDF. Będziemy wdzięczni za krótki list motywacyjny, CV i odpowiednie certyfikaty –, jeśli są dostępne.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Gunnarem Hermenau pod numerem : 030 6959690 14 lub pocztą elektroniczną.